KOBİLERİN MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM KRİTERLERİ VE BU ALANDAKİ FARKINDALIKLARI

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Taşınmaz Geliştirme
Number of pages: 411-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) günümüz dünyasının lokomotifleri olarak pek çok ülkenin ekonomisinde etkili bir role sahiptir. Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013 verilerine göre (KOSKEB, 2011, s. 29), KOBİ’lerin pek çok gelişmiş ülkedeki tüm işletmeler içerisindeki payı % 99’ un üzerindedir. Türkiye için ise bu oran % 99,9 olup, aynı raporun 2008 verilerine göre KOBİ’ler Türkiye’deki toplam istihdamın % 78’ini karşılamaktadırlar. KOBİ’lerin bu derecede yüksek bir öneme sahip olması, bu şirketlerin akademik olarak araştırılması ve bilimsel bilgi açısından desteklenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan bu çalışma ile KOBİ’lerin muhasebe bilgi sistemlerini oluştururken kullandıkları muhasebe paket programları incelenmiş ve şirketlerine en uygun muhasebe paket programlarını hangi kriterleri baz alarak seçmiş oldukları araştırılmıştır. Araştırma verileri anket yöntemiyle elde edilmiş ve örneklem olarak Ordu ili Ünye ilçesinde faaliyet gösteren KOBİ'ler seçilmiştir. Anket sonuçları SPSS 18 paket programı ile analiz edilerek elde edilen sonuçlar araştırmanın sonuçlar ve tartışma bölümünde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada şirketlerin çoğunun kendi işlerine özel bir bilgisayarlı muhasebe programı tasarlatmak yerine piyasada var olan bilgisayarlı muhasebe paket programlarından birini tercih ettikleri, programları çoğunlukla programın pazarlamacısından veya bağlı oldukları serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirden edindikleri bilgiye göre seçtikleri ve satın aldıkları bilgisayarlı muhasebe programının teknik servisinden memnun oldukları görülmektedir. Ayrıca bu çalışmaya göre belirtilen örneklemde en çok kullanılan bilgisayarlı muhasebe programı Vega’dır.

Keywords

Abstract

Small and medium-sized enterprises (SMEs) have an effective role in the economy of many countries as the locomotives in today's world. According to the data of the SME Strategy and Action Plan 2011-2013 (KOSKEB, 2011, p. 29) by published The Ministry of Industry, SMEs’ share in all enterprises in many developed countries is over 99 %. For Turkey, this ratio is 99.9 % and according to the same report’s 2008 data, SMEs provide the 78 % of total employment in Turkey. Having a high degree of importance of SMEs require to investigate their needs academicly and to support these companies in terms of scientific knowledge. In this study, the accounting softwares which are used by SMEs to create their accounting information system are examined and it has been investigated that what criterias are evaluated by SMEs when they choose the most appropriate accounting software for their business. The research data has been obtained by condacting a survey and sampling has been chosen as SMEs operating in Ordu, Ünye. Survey results are analyzed by SPSS 18 software and the results was evaluated in the conclusion and discussion part of the research. In this study, it is founded that most of the SMEs chose one of the accounting software in the market instead of designing a special software for their own business, they often choose the software based on the information they obtain from their own certified public accountants or the marketing expert of the accounting software, and they are mostly satisfied with the technical services of the software. In addition, the most widely used computerized accounting software specified by the sample in this study is Vega.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics