KOBİLERİN MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM KRİTERLERİ VE BU ALANDAKİ FARKINDALIKLARI
ACCOUNTING SOFTWARE SELECTION CRITERIAS OF SMEs AND THEIR AWARENESS ON THIS ISSUE

Author : Erol DEMİR
Number of pages : 411-424

Abstract

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) günümüz dünyasının lokomotifleri olarak pek çok ülkenin ekonomisinde etkili bir role sahiptir. Sanayi Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013 verilerine göre (KOSKEB, 2011, s. 29), KOBİ’lerin pek çok gelişmiş ülkedeki tüm işletmeler içerisindeki payı % 99’ un üzerindedir. Türkiye için ise bu oran % 99,9 olup, aynı raporun 2008 verilerine göre KOBİ’ler Türkiye’deki toplam istihdamın % 78’ini karşılamaktadırlar. KOBİ’lerin bu derecede yüksek bir öneme sahip olması, bu şirketlerin akademik olarak araştırılması ve bilimsel bilgi açısından desteklenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan bu çalışma ile KOBİ’lerin muhasebe bilgi sistemlerini oluştururken kullandıkları muhasebe paket programları incelenmiş ve şirketlerine en uygun muhasebe paket programlarını hangi kriterleri baz alarak seçmiş oldukları araştırılmıştır. Araştırma verileri anket yöntemiyle elde edilmiş ve örneklem olarak Ordu ili Ünye ilçesinde faaliyet gösteren KOBİ'ler seçilmiştir. Anket sonuçları SPSS 18 paket programı ile analiz edilerek elde edilen sonuçlar araştırmanın sonuçlar ve tartışma bölümünde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada şirketlerin çoğunun kendi işlerine özel bir bilgisayarlı muhasebe programı tasarlatmak yerine piyasada var olan bilgisayarlı muhasebe paket programlarından birini tercih ettikleri, programları çoğunlukla programın pazarlamacısından veya bağlı oldukları serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirden edindikleri bilgiye göre seçtikleri ve satın aldıkları bilgisayarlı muhasebe programının teknik servisinden memnun oldukları görülmektedir. Ayrıca bu çalışmaya göre belirtilen örneklemde en çok kullanılan bilgisayarlı muhasebe programı Vega’dır.

Keywords

KOBİ’ler, Muhasebe Paket Programları, Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları, Muhasebe Paket Programı Seçim Kriterleri, Ordu

Read: 708

Download: 228