ŞARK MEDRESELERİNİN İHYA TEŞEBBÜSLERİNDE MUHAMMED NURULLAH SEYDA EL-CEZERÎ VE “USÛLU’T-TEFSÎR” ADLI RİSÂLESİ

Author:

Number of pages: 171-185
Year-Number: 2015- 34

Abstract

İslam’ın temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in nasıl tefsir edilmesi gerektiği ile ilgili olarak İslam tarihi boyunca Tefsîr usûlü çalışmaları kaleme alınmıştır. Yakın bir zamana kadar şark medreselerinde Nahiv, Sarf ve Mantık gibi alanlarda eserler yazılmasına rağmen Tefsîr Usûlü alanında pek kitap yazılmamış ve okutulmamıştır. Bu makalede 1949-1985 yıllarında yaşayan Muhammed Nurullah Seyda’nın hayatı ve ilmî kişiliği yanında, yazmış olduğu “Usûlu’t-Tefsîr” risâlesinin Doğu ve Güneydoğu Medreselerinin ihyasındaki konumu ele alınmıştır. İlim ve irfânla meşgul olan Muhammed Nurullah Seyda’nın kaleme aldığı “Usûlu’t-Tefsîr” risâlesi, medreselerde okuyan talebelere hitaben yazılmış ilk “Usûlu’t-Tefsîr” çalışması olması hasebiyle önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Throughout the history of Islam, there have been penned Usûl al-Tafsir (Methodology of Quranic Interpretation) works, concerning with how to interpret the Quran, the basic resource of Islam. Until recently, although there had been written a considerable number of works on Nahv, Sarf (Arabic Grammar and morphology) and Logic in the eastern madrasas, the publication and taught about Usûl al-Tafsir was strictly limited. This article introduces Muhammed Nurullah Seyda’s biography and scientific personality who lived between 1949 and 1985, and discusses the position of his pamphlet namely “Usûl al-Tafsir” in the revival of eastern and south-eastern madrasas. The pamphlet about “Usûl al-Tafsir”, penned by Muhammed Nurullah Seyda, engaging on knowledge and wisdom has importance in consequence of the fact that it is the first Usûl al-Tafsir work, addressing madrasa students.

Keywords