ZİHİN HARİTALAMA TEKNİĞİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞINA ETKİSİ
THE IMPACT OF MIND MAPPING TECHNIQUE IN SOCIAL STUDIES COURSE ON STUDENTS' SUCCESS AND THE PERMANENCE OF KNOWLEDGE

Author : Ayça KARTAL -- İlhan TURAN
Number of pages : 443-454

Abstract

Bu çalışmada zihin haritalama tekniğinin ilkokul dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin başarısı ve kalıcılığına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada denkleştirilmemiş eşitlenmemiş ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Rize ili Ardeşen ilçesindeki Köprüköy İlköğretim Okulu’nda yürütülmüştür. Çalışmada 4-A (N=14) sınıfı kontrol grubu olarak belirlenirken, 4-B (N=18) sınıfı da deney grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama araçları olarak “Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır. Akademik başarı testi, her iki gruptaki akademik başarının değişimini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada nicel verilerin analizi kısmında iki grup durumunda, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanılmıştır. Her grubun ön-test, son-test ve kalıcılık testleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Friedman testi kullanılmış ve post-hoc test olarak Wilcoxon Signed Rank testi kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p

Keywords

Sosyal Bilgiler, İlköğretim, Zihin Haritaları, Akademik Başarı, Kalıcılık

Read: 710

Download: 241