ZİHİN HARİTALAMA TEKNİĞİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 443-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada zihin haritalama tekniğinin ilkokul dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin başarısı ve kalıcılığına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada denkleştirilmemiş eşitlenmemiş ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Rize ili Ardeşen ilçesindeki Köprüköy İlköğretim Okulu’nda yürütülmüştür. Çalışmada 4-A (N=14) sınıfı kontrol grubu olarak belirlenirken, 4-B (N=18) sınıfı da deney grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama araçları olarak “Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır. Akademik başarı testi, her iki gruptaki akademik başarının değişimini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada nicel verilerin analizi kısmında iki grup durumunda, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanılmıştır. Her grubun ön-test, son-test ve kalıcılık testleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Friedman testi kullanılmış ve post-hoc test olarak Wilcoxon Signed Rank testi kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the impact of mind mapping technique on students' success and permanence of knowledge in social studies course in the fourth grade of elementary school. The research, carried out as semi-experimental, was put into practice in the second term of 2010-2011 academic year for the fourth grade students of Köprüköy Primary School in Ardeşen, Rize. In the study, the class of 4-B (N=14) was determined as the control group while the class of 4-A (N=18) was determined as the experimental group. In the study, academic achievement test was used as data collection tools. Academic achievement test was developed to determine the exchange of academic achievements of the students by researchers. For the research, Mann Whitney U test was used in the Analysis of quantitative data (if the two groups) and in the comparison of the parameters between groups. Friedman test was used in order to determine whether there is a significant difference between pre test-final test of each group. Wilcoxon Signed Rank test was used as the post-hoc test. Results were evaluated at 95% confidence interval and p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics