DİL-İLETİŞİM İLİŞKİSİ KAPSAMINDA BEDEN DİLİNİN İŞLEVİ

Author :  

Year-Number: 2015- 35
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı-Türkçe Eğitimi
Number of pages: 89-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil, her şeyden önce bir anlaşma vasıtasıdır. Bu vasıtayı en yaygın ve etkin olarak kullanan varlık insandır. Fizyolojik bir varlık olmanın yanında sosyolojik, psikolojik bir bütün olan insanoğlu, bulunduğu sosyal ortamda etrafıyla iletişime geçmek ve ilişki kurmak zorundadır. İnsanın sosyal çevresinde anlamak ve anlaşılmak için kurduğu iletişimin pek çok yöntem ve araçları bulunmaktadır. Bunlardan sözlü anlatım, yazı dilinden daha önce, bütün alfabetik göstergelerden daha zengin ve güçlü bir bildirişim vasıtası olarak önem kazanmıştır. Sözlü ve yazılı anlatımdan başka renkler, resimler, muhtelif işaretler, çeşitli mekanik sesler ve bazı bedensel hareketler de birer iletişim aracı olarak kullanılabilmektedir. Sözlü iletişimde sırasında çoğu zaman kendiliğinden oluşan ama genelde bilinçli olarak başvurulan bazı vücut hareketleri, anlatımda etkin rol oynayan bir beden dili faaliyetidir. İyi bir hatip, ele aldığı konuyu dinleyici hedef kitleye aktarırken etkili ve inandırıcı olmak için aynı zamanda beden dilini de kullanır. Zira duygu ve düşüncelerin aktarılmasında ve anlaşılmasında kelimelerden çok beden dili esas teşkil eder. Dinleyici veya izleyici açısından insanı tanımak, konuşmacının duygu durumunu, doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak komplike bir süreçtir. Bu bağlamda anlamaya odaklanmış bir dinleyici, konuşmacının yalnızca söylediklerine değil, ses tonuna, davranışlarına ve beden hareketlerine de dikkat eder; sadece duyduklarını değil, gördüklerini de değerlendirir ve çoğu zaman ikisini birleştirerek bir sonuca ulaşmaya çalışır. Buna göre sözlü iletişimde zihinsel bir aktivitenin ürünü olan düşünceyi aktarıma vasıtası, işitsel olduğu kadar görseldir. Çünkü iletişimde dilin göndergesel işlevi yanında alıcıyı harekete geçirme işlevi de vardır. Beden dili, iletişimde bu hareketi sağlayan önemli bir dinamik güçtür.

Keywords

Abstract

First and foremost, language is a medium of communication. Human is the creature to use this medium most commonly and effectively. Humankind, as a creature with physiological features as well as a sociological and psychological whole, needs to communicate and connect with those in the social environment. Many methods and means of communication, which the humankind establishes in order to understand and be understood, are available. Oral narration among these has been prioritized as a communication medium, richer and more powerful than all alphabetical indicators, before written language. In addition to oral and written narration, colors, pictures, various signs, different mechanical sounds, and some body movements may be used as communication means. In verbal communication, some body movements, often made unconsciously but usually practiced purposefully, are among body language activities playing an effective role in communication. A good speaker uses body language in order to be effective and convincing while conveying his/her message to the target audience because body language, rather than words, is essential in delivering and understanding feelings and thoughts. For the listener or follower, it is a complicated process to know people and to understand the speaker’s feelings and whether s/he tells the truth. Within this context, a listener with a focus on understanding pays attention to whatever the speaker tells as well as his/her tone of voice, behaviors, and body movements. S/he considers not only what s/he hears but also what s/he observes and often concludes combining these. Thus, in oral communication, the medium to delivery thought as a product of mental activity is in audio form as well as visual because, in communication, the language has referential function as well as the function to motivate the receiver. Body language is an important dynamic power to actualize this in communication.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics