19. YÜZYILIN SONU 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA BATI ANADOLU’DA YAŞANAN KURAKLIK OLAYLARI
EXPERIENCED DROUGHTS IN WESTERN ANATOLIA BETWEEN THE ENDS OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES

Author : Saadet TEKİN
Number of pages : 329-341

Abstract

Anadolu coğrafyasında farklı iklim ve yağış rejimleri görülür. Bu yüzden de kurak ya da yarı kurak bölgelere sahiptir. Bu tür iklim şartlarından dolayı Anadolu’da tarihin değişik dönemlerinde kuraklık ve buna bağlı olarak kıtlık olaylarıyla karşılaşılmıştır. Yaşanan kuraklıklar tarımsal üretimi etkilemiş ve çiftçilikle hayatını idame ettiren ahaliyi zor durumda bırakmıştır. Zor durumda kalan halk zaman zaman kuraklık olaylarının yaşanmadığı ya da daha az yaşandığı bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. Halkın ihtiyaçlarını gidermek için yemeklik ve tohumluk zahire devlet tarafından karşılanmaya çalışılmıştır. Kimi zaman da vergi ertelemesi, ziraat bankasından ve ziraat sandıklarından nakdi yardım yapılarak kuraklıkla mücadele edilmiştir. Bu çalışmada 1880-1915 yılları arasında Batı Anadolu’da görülen kuraklık ve bunun halka yansıması üzerinde durulmuştur.

Keywords

Batı Anadolu, Aydın Vilayeti, Kuraklık, Kıtlık, Yardım

Read: 723

Download: 237