TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL VE KAMUSAL GÜVENİN İNŞASI

Author:

Number of pages: 261-273
Year-Number: 2015- 34

Abstract

Devlete güvenin inşası, yüksek standartlarda bir toplumsal düzen ve dayanışmanın tesisi için hayati önem taşımaktadır. Güvenin tesis edilemediği toplumlarda vatandaşlar, politik sisteme karşı küçümseyici tavırlar segileyerek, mevcut sistemle karşılıklı tartışma ve çatışma sarmalının içerisine girerler. Bu durum, vatandaşların önce siyasi sisteme karşı yabancılaşmasına, daha sonra da sosyal politikaların üretildiği karar alma süreçlerinden çekilmesine neden olarak, devletin milli hedefler belirlemekten uzak, ortak aidiyet duygularını besleyemeyen kırılgan bir yapıya bürünmesi sonucunu doğurur. Uzun süren güvensizlik ortamının siyasi sistemde oluşturduğu boşluklar, devletin meşruiyetinin sorgulanmasına ve alternatif yönetim sistemlerine yönelimlerin artmasına neden olur. Bu çalışmada, devlete olan olan güven ile devlet yönetimi arasındaki ilişki incelenerek, Türkiye'deki toplumsal ve kamusal güvenin güçlendirilmesine katkı sağlayacak dinamikler üzerinde durulmaktadır. Güven kavramının ne anlama geldiği açıklanarak, devlet tarafından uygulanan sosyal politikaların devlete olan güven üzerindeki etkileri tespit edildikten sonra, toplumsal güvenin güçlendirilmesi için gerekli olan uygulamalar hakkında öneriler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

Building trust in government is very crucial for the establishment of social order and solidarity with high standards. In societies in which trust in government cannot be built, citizens display condescending attitudes towards the political system. They enter into the spiral of mutual discussions and conflicts with the existing system. This situation triggers the alienation of the citizens from the political system, which lead them to desist from participating in the decision-making process of social policies. As a result, the society becomes a fragile structure that is far from setting national goals and developing a common sense of belonging. The space, which is formed by the political system of prolonged insecurity, make the citizens question the government's legitimacy and seek an alternative management system. In that regard, this study examined the relationship between the trust in government and the state policies in order to explore the dynamics of social and governmental trust in Turkey. After explaining the concept of trust and analyzing the effects of the implemented social policies, this study makes a discussion and offers suggestions on applications to strengthen the governmental trust.

Keywords