PERSONAL AWARENESS AND EMOTIONAL REACTIONS: A STUDY OF CONTENT ANALYSIS

Author:

Year-Number: 2015- 34
Number of pages: 237-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bireyin başkaları tarafından nasıl algılandığına ilişkin bilgi sahibi olması olarak tanımlanabilen kişisel farkındalık düzeyini artırmanın duygusal etkilerini incelemektir. Araştırma tek grup son test modelindeki deneysel desene dayalı olarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üniversite öğrencisi 11’ erkek, 21 ‘i kadın olmak üzere 32 katılımcı oluşturmuştur. Çalışmada katılımcıların kişisel farkındalık düzeyini artırmak için bir sıfat tarama listesi hem kendilerine hem de sosyal ilişki içinde olduğu insanlara verilmiş ve SWOT analizi içeren 5’li likert tipindeki bir skala üzerinden değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar bireyin kendisinin ve başkalarının değerlendirmelerini karşılaştırmalı olarak veren grafiklere dökülerek katılımcılara verilmiştir. Sonuçları gördükten sonra katılımcıların duygu ve düşüncelerini yazıya dökmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler içerek analizi ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde bireyin farkında olduğu veya kendi değerlendirmeleri ile uyuşan olumlu değerlendirmelerin, farkında olduğu veya kendi değerlendirmeleri ile uyuşan olumsuz değerlendirmelerin, farkında olmadığı veya kendi değerlendirmeleri ile uyuşmayan olumlu değerlendirmelerin ve farkında olmadığı veya kendi değerlendirmeleri ile uyuşmayan olumsuz değerlendirmelerin oluşturduğu etkiler incelenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate the effects of increasing the level of self-awareness which can be defined as a person’s having knowledge about how he is perceived by others. The study was conducted with experimental one group post-test design. The sample of the study consisted of 11 male, 21 female, a total of 32 participants. In order to increase the level of participants’ self-awareness, an adjective check list was given to both participants and other people with whom they have social relationship; and they were asked to evaluate the items on a 5-point Likert scale with SWOT analysis. The results were plotted into graphics in which participants’ own assessments and other people’s assessments were compared and given to the participants. After examining the results, the participants were asked to write their feelings and thoughts. The data was analyzed through content analysis. In the content analysis, positive assessments which the person was aware of or which were in compliant with his own evaluations, negative assessments which he was aware of or which were in compliant with his own evaluations, positive assessments which he was not aware of or which weren’t in compliant with his own evaluations and negative assessments which he was not aware of or which weren’t in compliant with his own evaluations and the effect of these assessments were analyzed

Keywords