MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KOBİ TFRS VE TAM SET TFRS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ: ELAZIĞ’DA AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : İşletme Anabilim/Muhasebe-Finansman
Number of pages: 157-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

KOBİ TFRS ve Tam Set TFRS, Türkiye’de Türkçeye çevrilerek aynen uygulanmaktadır. Bu standartlar, 09.07.2009 ve 16.05.2005 tarihlerinde yayımlanmıştır. 14.02.2011 Tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazete’de 6102 Sayılı TTK’nın 88. Maddesi’ne göre, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanması zorunlu olduğundan TFRS’lerin önemi artmaktadır. Tekdüzen Muhasebe Sistemini bilen muhasebe meslek mensupları, KOBİ TFRS ve Tam Set TFRS ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle TFRS’yi uygulayan muhasebe meslek mensuplarının bu konudaki bilgi düzeyleri ve düşünceleri önemlidir. 04.11.2012 Tarih ve 28457 Sayılı Resmi Gazetede 2012/3834 sayılı karar ve ekinde “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Buna göre KOBİ’ler, “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler” olarak tanımlanmaktadır. Halka açık büyük işletmeler için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye’de Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları olarak aynen Türkçeye çevrilerek yayımlanmaktadır. Çalışmanın amacı, Elazığ’da faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının KOBİ TFRS ve Tam Set TFRS hakkındaki bilgi düzeyleri ve düşüncelerini tespit etmektir. 23 soru ve 21 ifadeden oluşan anket, Elazığ-Bingöl SMMM Odası’na kayıtlı 74 muhasebe meslek mensubu üzerinde uygulanmaktadır. Hazırlanan anket formu ile yüz yüze anket yapılmakta ve sonuçlar IBM SPSS Statistics 20 Programı ile değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

TFRS/IFRS for SME and Full Set TFRS/IFRS have been applied exactly translated into Turkish in Turkey. These standards were published on 9st July 2009 and 16st May 2005. According to item of 88st 6102 numbered of Turkish Trade Act 14.02.2011 Date and 27846 numbered in Official Gazette importance of TFRS/IFRS has raised because of compulsory applying of Turkish Accounting Standard. Members of accounting profession who know uniform accounting system have remained face to face with TFRS/IFRS for SME and Full Set TFRS/IFRS. Because of this, members of accounting profession who apply TFRS/IFRS are important knowledge level and opinions in this subject. 04.11.2012 Date and 28457 numbered in Official Gazette at 2012/3834 numbered decision and appendix “Regulation about making change at regulations regarding as definition of small and medium sized businesses, characteristics and being classified” was published. Accordingly SME’s have been defined that economic units or enterprises classified as micro business, small business and medium sized business in this regulation and employed whom annual employee less than 250 person and unexceed 40 million Turkish Lira whether annual net sale revenue or financial balance sheet. Published by International Accounting Standards Board (IASB) for public large business International Accounting Standards have published exactly translated into Turkish as Turkish Accounting Financial Reporting Standards in Turkey. Aim of study has determined that members of accounting profession working in Elazığ knowledge level and opinions as regards TFRS/IFRS for SME and Full Set TFRS/IFRS. Questionnaire consisting of 23 questions and 21 expressions has been applied on 74 members of accounting profession who have registered Chamber of Certified Public Accountants of Elazığ-Bingöl. Face to face questionnaire has been made with preparing questionnaire and results have been assessed with IBM SPSS Statistics 20.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics