MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KOBİ TFRS VE TAM SET TFRS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ: ELAZIĞ’DA AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
KNOWLEDGE LEVELS AND OPINIONS OF MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSION ABOUT TFRS/IFRS FOR SME AND FULL SET TFRS/IFRS: AN EMPIRICAL STUDY IN ELAZIG

Author : Gamze Ayça KAYA
Number of pages : 157-178

Abstract

KOBİ TFRS ve Tam Set TFRS, Türkiye’de Türkçeye çevrilerek aynen uygulanmaktadır. Bu standartlar, 09.07.2009 ve 16.05.2005 tarihlerinde yayımlanmıştır. 14.02.2011 Tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazete’de 6102 Sayılı TTK’nın 88. Maddesi’ne göre, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanması zorunlu olduğundan TFRS’lerin önemi artmaktadır. Tekdüzen Muhasebe Sistemini bilen muhasebe meslek mensupları, KOBİ TFRS ve Tam Set TFRS ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle TFRS’yi uygulayan muhasebe meslek mensuplarının bu konudaki bilgi düzeyleri ve düşünceleri önemlidir. 04.11.2012 Tarih ve 28457 Sayılı Resmi Gazetede 2012/3834 sayılı karar ve ekinde “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Buna göre KOBİ’ler, “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler” olarak tanımlanmaktadır. Halka açık büyük işletmeler için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye’de Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları olarak aynen Türkçeye çevrilerek yayımlanmaktadır. Çalışmanın amacı, Elazığ’da faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının KOBİ TFRS ve Tam Set TFRS hakkındaki bilgi düzeyleri ve düşüncelerini tespit etmektir. 23 soru ve 21 ifadeden oluşan anket, Elazığ-Bingöl SMMM Odası’na kayıtlı 74 muhasebe meslek mensubu üzerinde uygulanmaktadır. Hazırlanan anket formu ile yüz yüze anket yapılmakta ve sonuçlar IBM SPSS Statistics 20 Programı ile değerlendirilmektedir.

Keywords

Muhasebe, KOBİ TFRS, Tam Set TFRS, Muhasebe Meslek Mensupları, Araştırma

Read: 1,219

Download: 425