SİYASETNÂMELER VE BİR SİYASETNÂME ÖRNEĞİ: ÂDÂB-I SALTANAT

Author:

Number of pages: 275-283
Year-Number: 2015- 34

Abstract

Siyasetnâmeler idarecilere devlet yönetimiyle ilgili bilgiler veren eserlerdir. Hükümdarlara, devlet yönetimine ilişkin sahip olmaları gereken, onları yönlendiren ahlaki, dini metot ve prensipleri ders verirler. Siyaset kelimesinin çeşitli anlamları vardır, bu anlamlar özetle: Hükûmet işleri ve memleket idaresi, cezayı hak edenlerin cezasını vermedeki programlar, halk işlerini düzenleyen hükûmet icraatı, devletler arası ekonomik ve kültürel alandaki ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesidir. Siyaset kelimesi ayrıca meslek ve ilim anlamıyla da, hoş görülü olma, insanlarla iyi geçinme ve idare etme anlamlarını ifade eder. Geleneksel anlamıyla bugünkü tüm parti mensuplarına ve idarecilerine, siyasî gazete yöneticilerine, hatta partilerle sıkı bir ilişki içinde bulunanlara ve günlük siyasî gazeteleri merak ile takib edenlere de siyasetçi denir. “Âdâb-ı Saltanat” idarî ve ahlakî prensiplerle ilgili oldukça geniş bilgiler içermekte ve siyasetnâme özelliği taşımaktadır. Bu yazıda Âdâb-ı Saltanat’tan, hükümdarların vasıfları, devlet yönetiminin esasları, siyasetin dayandığı ahlaki ve dini prensipler ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

“Siyasetnâme”s are works which give information about government administration to rulers. They teach to rulers which has to have, moral and religious principles and methods. There are various means of political words, summarize these meanings: government jobs and land management, programs on making the punishment of those who deserve punishment, regulating public affairs government actions, the inter-state economic and regulation of relations in the cultural field and is carried out. Politics and science professions within the meaning of the word also, be tolerant, express the sense of the people and managed to get along well. To present all the party members and administrators with the traditional sense, a political newspaper executives, even the party that followed with curiosity and found a close correlation between daily political newspaper called the politician. “Âdâb-ı Saltanat” contains full informations concerning administration and moral principles and it shows a characteristic of book of government. In this article from Âdâb-ı Saltanat subjects such as characters of rulers, basics of govermental administration, moral and religious principles.

Keywords