SOSYAL HİZMET İŞLETMELERİNİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNDE TAKIM ÇALIŞMASININ ROLÜ: SEKTÖREL BAĞLAMDA BİR TARTIŞMA

Author :  

Year-Number: 2015- 33
Language : null
Konu : İşletme/Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 121-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal hizmet alanındaki işletmeler, günümüzde birçok işletmede olduğu gibi etkinlik ve verimliliklerini arttırmak adına modern yönetim yaklaşım ve uygulamalarını benimsemektedirler. Bu bağlamda sosyal hizmet işletmelerinin yüksek performans sergilemesini sağlayan uygulamalardan bir tanesi de takım çalışmasıdır. Takım çalışması etkin bir sosyal hizmet sunumunun ve birçok sosyal hizmet uygulamasının gerekli ve önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Öyle ki, sosyal hizmet alanındaki işletmeler takım çalışması ile birlikte; çalışanları üzerindeki kontrolü azaltarak, onların potansiyellerini ortaya çıkararak, yenilikçiliği destekleyerek, örgütsel bağlılığı ve motivasyonu yükselterek etkinlik ve verimliliklerini artırmaktadırlar. Bu alanda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir husus ise; ister kâr amacı gütmeyen bir kurum, ister bir kamu kuruluşu ya da isterse bir özel sektör işletmesi olsun farklı sektörlerdeki işletmelerin sosyal hizmet sunabileceği gerçeğidir. Bundan dolayıdır ki işletmelerin içinde bulundukları sektörlerin farklı yapısal ve yönetsel özellikleri bu işletmelerdeki takım çalışmalarını da farklılaştırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sosyal hizmet işletmelerindeki takım çalışmasının sektörel farklılıklar bağlamında incelenmesi, bu işletmelerde uygulanan takım çalışmalarının anlaşılabilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada takım çalışması sosyal hizmet işletmeleri özelinde ve sektörel bağlamda (özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde) teorik olarak ele alınmıştır. Yapılan çalışma, günümüzde kullanım alanı gün geçtikçe genişleyen takım çalışmasının diğer işletmelerde olduğu gibi, sosyal hizmet işletmelerinin de etkinlik ve verimliliğinde anahtar bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Takım çalışmasının farklı bağlamlarda uygulanabilirliğinin incelenmesinin, sosyal hizmet alanındaki işletmelerdeki yönetim anlayışının geliştirilmesi açısından önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Organizations in the field of social services adopt modern management approaches and practices as so many of the organizations in today’s world. In this context, teamwork is one of the practices that help social service organizations to display high performance. Teamwork considered as a necessary and important component of effective delivery of the social services and many of the social service practices. Such that, organizations in the field of social services increase their effectiveness and productivity by decreasing control over employees, bringing out their potentials, promoting innovation, and improving organizational commitment and motivation with the help of teamwork. The fact that organizations from different sectors, whether it is a private company, a public institute or a non-profit organization, can offer social services is a significant issue in this field. Because of that fact the structural and managerial characteristics of the sectors that organizations belong to differentiate dynamics of teamwork. From this point of view, studying teamwork in social services in the context of sectorial differences has a critical importance to comprehend teamwork in this kind of organizations. Hereby in this study, teamwork is theoretically examined specific to social service organizations and in the context of sectors (private, public and non-profit sectors). This paper reveals that teamwork whose area of usage grows day by day has a key role in effectiveness and productiveness of social service organizations as well as other organization types. It is presumed that the examination of usage of teamwork in different contexts would have significant contributions to improvement of management approach in social services.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics