SOSYAL HİZMET İŞLETMELERİNİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNDE TAKIM ÇALIŞMASININ ROLÜ: SEKTÖREL BAĞLAMDA BİR TARTIŞMA
THE ROLE OF TEAMWORK IN EFFECTIVENESS AND PRODUCTIVITY OF SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS: A DISCUSSION IN SECTORIAL CONTEXT

Author : Adem BALTACI
Number of pages : 121-134

Abstract

Sosyal hizmet alanındaki işletmeler, günümüzde birçok işletmede olduğu gibi etkinlik ve verimliliklerini arttırmak adına modern yönetim yaklaşım ve uygulamalarını benimsemektedirler. Bu bağlamda sosyal hizmet işletmelerinin yüksek performans sergilemesini sağlayan uygulamalardan bir tanesi de takım çalışmasıdır. Takım çalışması etkin bir sosyal hizmet sunumunun ve birçok sosyal hizmet uygulamasının gerekli ve önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Öyle ki, sosyal hizmet alanındaki işletmeler takım çalışması ile birlikte; çalışanları üzerindeki kontrolü azaltarak, onların potansiyellerini ortaya çıkararak, yenilikçiliği destekleyerek, örgütsel bağlılığı ve motivasyonu yükselterek etkinlik ve verimliliklerini artırmaktadırlar. Bu alanda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir husus ise; ister kâr amacı gütmeyen bir kurum, ister bir kamu kuruluşu ya da isterse bir özel sektör işletmesi olsun farklı sektörlerdeki işletmelerin sosyal hizmet sunabileceği gerçeğidir. Bundan dolayıdır ki işletmelerin içinde bulundukları sektörlerin farklı yapısal ve yönetsel özellikleri bu işletmelerdeki takım çalışmalarını da farklılaştırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sosyal hizmet işletmelerindeki takım çalışmasının sektörel farklılıklar bağlamında incelenmesi, bu işletmelerde uygulanan takım çalışmalarının anlaşılabilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada takım çalışması sosyal hizmet işletmeleri özelinde ve sektörel bağlamda (özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde) teorik olarak ele alınmıştır. Yapılan çalışma, günümüzde kullanım alanı gün geçtikçe genişleyen takım çalışmasının diğer işletmelerde olduğu gibi, sosyal hizmet işletmelerinin de etkinlik ve verimliliğinde anahtar bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Takım çalışmasının farklı bağlamlarda uygulanabilirliğinin incelenmesinin, sosyal hizmet alanındaki işletmelerdeki yönetim anlayışının geliştirilmesi açısından önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Sosyal Hizmet İşletmeleri, Takım Çalışması, Sektörel Farklılıklar

Read: 1,094

Download: 366