SANAT EĞİTİMİ ALAN BİREYLERDE ESTETİK ALGI OLUŞTURMAK İÇİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Sanat Eğitimi
Number of pages: 465-477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel kültür; görsel yollarla ifade bulan televizyon, heykel, fotoğraf, filmler, yağlıboya resimler, bahçeler, binalar, zanaat ürünleri, oyuncaklar, reklamlar, mücevherler, haritalar, grafikler, web sayfaları, şehir manzaraları ve benzerlerinin dahil olduğu kapsamlı bir alanı ifade eder. Bu yüzden, görsel kültür, hiç olmadığı kadar ve gittikçe artan bir şekilde görsel ve görselleşmiş olan (Mirzoeff, 1999) bir insan deneyimidir ve son derece kapsamlıdır. Barnard’a göre (2002), işlevsel, iletişim ve/veya estetik kaygı verilmiş olan, insanların yarattığı, ürettiği veya yorumladığı herhangi bir şey görsel kültür tanımlaması içerisinde yer alır. Önde gelen görsel kültür savunucusu Paul Duncum’a (2002) göre de, bugünün dünyasında anlam; görsel alanlar, görsel ve popüler objeler, müzik, ses efektleri, resimler, ve benzeri olgularla etkileşim yoluyla üretilmektedir. Görsel ve popüler unsurlara bakmak kadar, onlara nasıl baktığımız da önemlidir. Sözü edilen bu görsel öğelere özellikle sanat eğitimcisi adayı olan ve fakültelerin güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrencilerinin nasıl baktığı, sanat eğitimi almayan bireylere oranla şüphesiz çok daha önemlidir. Bir toplumda oluşan ve yerleşik hale gelen kültürü değiştirmenin uzun zaman alacağı ve ancak nesilden nesile aktarılarak mümkün olacağı bilinmektedir. Görsel sanatlar derslerinde ilköğretim çağından itibaren öğrencilere ilgili dersin öğretmenleri tarafından aktarılan görsel kültür eğitimi süreci sonucunda o toplumdaki görsel kültür algısı değiştirilebilecektir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için öncelikle güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerde estetik algı düzeylerini yukarıya çekmek ve belirli bir görsel kültür anlayışı oluşturmak adına fakültelerin bu bölümlerinde görsel kültür eğitiminin gerekliliği söz konusudur. Bu araştırma, sanat eğitimcisi adaylarının estetik algı oluşum süreçlerinde görsel kültür eğitiminin önemini tespit etmek açısından önem taşımaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case study) modeli kullanılarak oluşturulmuştur. Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Resim ve Grafik Anasanat Dallarında lisans düzeyinde öğrenim gören 1., 2., 3.ve 4. sınıf öğrencilerinin estetik algı oluşum süreçlerinde sanat eğitiminin yanı sıra görsel kültür eğitiminin de gerekliliğinin tespiti araştırmanın genel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen, öğrencilerin estetik algılarını ve görsel kültür düzeylerini sap

Keywords

Abstract

Visual culture includes various fields including; television, sculpture, photography, films, oil paintings, gardens, buildings, hand crafts, toys, advertisements, jewelry, maps, web pages, city landscapes and so on. Therefore, visual culture, is a human experience that has never been (Mirzoeff, 1999) and increasing in a visual and visualized way and is comprehensive respectably. According to Barnard (2002), everything that has been given a functional, communicative and/or an aesthetic apprehension, that is man-made, produced or interpreted is included in the definition of visual culture. According to the pioneer advocate of visual culture Paul Duncum (2002) meaning in today's world is produced in an interactive mean such as visual areas, visual and popular objects, music, sound effects, and pictures and so on. As well as looking at popular elements, the way we look at things is important too. It is undoubtedly more important to look at these objects for an in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics