AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeğini (Nauta, 2007) Türkçeye uyarlamak ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 302 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu Türkçeye çevrilmiş, daha sonra ise Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki formun tutarlılığı dil ve gramer açısından incelenmiş ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. İkinci aşamada, Türkçe form psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve ölçme değerlendirme anabilim dallarında görev yapan 3 öğretim üyesi tarafından tartışılmış ve son düzenlemeler yapılarak ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği araştırmalarda veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. Ölçek 6 maddeden (örn., “Seçtiğim alan hakkında iyi şeyler düşünüyorum.”) oluşmaktadır ve her bir madde 5’li Likert Ölçeği’yle derecelendirilmiştir. Katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Ölçeğin tamamlanma aşamasında gizlilik esas alınmıştır. Ölçek sınıflarda öğrencilere gruplar halinde uygulanmıştır. Ölçeğin uygulamadan önce tüm katılımcılar çalışmanın amacı hakkında bilgilendirilmiştir. Güvenilirlik analizi olarak Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ve madde-toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Araştırmada ölçeğin geçerlik çalışmaları olarak yapı geçerliği kapsamında doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği için iç-tutarlılık ve düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları incelenmiştir. Analizler LISREL 8.54 ve SPSS 17.0 ile yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 6 maddeden oluşan modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur (x²= 4.61, sd= 8, RMSEA= 0.000, CFI= 1.00, IFI= 1.00, SRMR= .015). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .45 ile .77 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu bulgular ölçeğin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the present study is to examine the validity and reliability of the Turkish Version of the Academic Majors Scale (Nauta, 2007). Participants were 302 university students. Primarily the Academic Majors Satisfaction Scale was translated into Turkish. The Turkish form was back-translated into English and the consistency between the Turkish and English forms was examined. Finally they discussed the Turkish form and along with some corrections the scale was prepared for validity and reliability analyses. Academic Majors Satisfaction Scale was used as data collecting method in the research. The scale contains 6 items (e.g., “I feel good about the major I’ve selected.”) with each item rated on a 5-point Likert-type scale. Participants voluntarily participated in research. Completion of the scales was anonymous and there was a guarantee of confidentiality. The scales were administered to the students in groups in the classrooms. Prior to administration of measures, all participants were told about purposes of the study. In this study, confirmatory factor analysis (CFA) was executed to confirm the original scale’s structure in Turkish culture. As reliability analysis Cronbach alpha internal consistency coefficients and the item-total correlations were calculated. Data were analyzed using LISREL 8.54 and SPSS 20.0 package programs. CFA provide empirical-based evidence for determining whether the Turkish version of Academic Majors Satisfaction Scale would yield or construct a similar structure to the original version of Academic Majors Satisfaction Scale. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the six items yielded one factor and the uni-dimensional model was well fit (x²= 4.61, df= 8, RMSEA= 0.000, CFI= 1.00, IFI= 1.00, SRMR= .015). Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient was .86 for scale. Corrected item-total correlations ranged from .45 to .77. These findings demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics