KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE ŞÖNİM’LERİN ROLÜ: ANKARA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 449-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadına yönelik aile içi şiddet sıkça karşımıza çıkan toplumsal bir problemdir. Bu şiddetin önlenebilmesi için kuşkusuz zihinsel bir dönüşüm gereklidir. Ancak her türlü değişim ve gerek görülen eksikliklerin giderilmesi adına yeni sosyal politika düzenlemelerinin yapılması, kanun ve yasaların desteği süreç içerisinde gereklidir. Buradan hareketle son dönemde yapılan değişikliklerden biri de Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın yerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın almasıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığı değişiklerin başında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gelmektedir. Bu kanun ile birlikte 4264 Sayılı Kanun’un eksiklikleri giderilmeye çalışılmış ve kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) kurulması bir hükme bağlanmıştır. Böylelikle kadına yönelik şiddetle ilgili koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, başvuruların tek çatı altında toplanması, rehberlik ve destek hizmetlerinin verilmesi ve koordinasyonun sağlanması adına bu merkezler pilot uygulamalar olarak hizmet vermeye başlamışlardır. ŞÖNİM’ler kadınların emniyet, sağlık, psikolojik destek vb. gibi birimlerdeki süreçlerin uzun sürmesi sonucunda oluşacak mağduriyetleri ortadan kaldırma adına süreci kolaylaştırıcı yani tüm birimleri tek çatı altında toplamayı hedefleyen merkezler olarak ortaya çıkmışlardır. Kadınların farklı merkezlerde yaşadıkları olayları defalarca anlatıp travmatize olma durumunu ortadan kaldırıp tüm bu süreçleri daha fazla mağdur olmadan, daha koordineli bir şekilde geçirmelerinin sağlanması istenmektedir. Yapılan bu çalışmada kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede ŞÖNİM’lerin rolü saptanmak istenmiştir. Buradan hareketle 2014 yılı içerisinde Ankara ŞÖNİM çalışanlarıyla mülakatlar yapılmıştır. Bu noktada gerek müdahale sürecinin hızlanması gerekse hukuki ve psikolojik desteklerin verilmesi göz önünde bulundurulduğunda, Şönim’lerin aile içi şiddetle mücadeledeki rolünün anlaşılmasının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Violence against women is a social problem that is encountered frequently. It no doubt that intellectual transformation is necessary to prevent violence. However, new social policy regulations, support of laws and regulations are necessary in the name of all types of changes and fulfilling lacks. From this point of view, one of the changes is that Ministry of State for Women takes place of Ministry of Family and Social Policies. 6284 numbered regulation of Preventing Violence against Women and Protecting Family comes at the start of the changes that Ministry of Family and Social Policies has done in order to prevent violence against women. It is tried to fulfill the lacks of 4264 numbered regulation and foundation of Centers for Preventing Violence against Women related with violence against women is ruled. Therefore, these centers started to give services as pilot practices like taking supportive and preventive precautions related with violence, gathering application under a single roof, giving guidance and supportive services and ensuring coordination. Centers for Preventing Violence against Women has shown up as centers that aim to ease the process in the name of preventing victimizations caused by the extension of durations in such units as safety, health and psychological support, in a word centers aiming to gather all the units under a single roof. It is desired to have women get over in coordination without their being suffered more and being traumatized again. It is aimed to find out the role of Centers for Preventing Violence against Women in terms of preventing violence against women in the family. Starting from this point of view, interviews were done with the staff of Centers for Preventing Violence against Women in Ankara in 2014. Taking the fastening the duration of intervention and juridical and psychological supports into account, it is thought that the role of Centers for Preventing Violence against Women in preventing violence against women is quite important.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics