HEKİMLERDE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ DEĞERLENDİRMESİ
THE EVALUATION OF MENTAL WORKLOAD IN PHYSICIANS

Author : Mevlüt KARADAĞ -- İbrahim Halil CANKUL
Number of pages : 361-370

Abstract

Zihinsel iş yükü; hesaplama, karar verme, iletişim kurma, hatırlama, araştırma, arama gibi zihinsel ve algısal aktivitelerin oluşturduğu iş yüküdür. Yapılan bu çalışma ile GATF Eğitim Hastanesinde görevli hekimlerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hekimlerin sosyo-kültürel özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Hart ve Staveland tarafından geliştirilen “NASA-TLX Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya % 48.3’ü öğretim üyesi olmak üzere toplam 178 hekim katılmıştır. Araştırma sonucunda, hekimlerde en yüksek düzeyde zihinsel iş yükü oluşturan faktörün “zaman darlığı baskısı”, en alt düzeyde zihinsel iş yükü oluşturan faktörün ise “fiziksel zorlanma” olduğu görülmüştür. Hekimlerin zihinsel iş yükü puan ortalaması 65.42±15.2’dir. Zihinsel iş yükünün; % 17.7’si poliklinik hizmetleri, % 29.9’u klinik hizmetleri, % 16.5’i idari ve yönetimsel faaliyetler, % 19.3’ü eğitim-öğretim faaliyetleri ve % 16.5’i ise araştırma-geliştirme ve bilimsel faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Hekimlerin zihinsel iş yükü yaş, meslekteki toplam çalışma süresi, çalışılan bölüm, nöbet sayısı ve meslekten genel memnuniyet durumu değişkenlerine göre farklılık gösterirken; cinsiyet, medeni durum, unvan, çocuk sayısı ve GATF Eğitim Hastanesindeki toplam çalışma süresi değişkenlerine göre farklılık göstermediği görülmüştür. Yöneticiler veya karar vericiler tarafından yapılacak görev dağılımlarında hekimlerin sosyo-kültürel özelliklerinin dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Keywords

Hekim, Zihinsel İş Yükü, Değerlendirme, Zihinsel İş Yükü Değerlendirmesi

Read: 709

Download: 249