SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİNDE BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Sağlık Kurumları Yönetimi
Number of pages: 379-386
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi, yazılı, sözlü ve elektronik gibi birçok formda bulunur. Bilgi güvenliği, bilginin ulaşılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini esas alır ve kurumun faaliyetleri ve sürekliliği açısından büyük önem taşır. Bilgi güvenliğinden amaç, doğru bilginin, doğru kişiye en kısa zamanda ulaşımını garanti altına almaktır. Yapılan bu çalışmanın amacı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli personelin bilgi güvenliği konusundaki farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi ve bunun sosyo-kültürel özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırmaya Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli 314 personel katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen bilgi güvenliği anketi kullanılmıştır. Anketin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,914 olarak hesaplanmıştır. Anketin yapı geçerliliği için faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda bilgi güvenliği farkındalığının; politika güvenliği, sistem güvenliği ve çalışan güvenliği olarak üç alt boyuttan oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların bilgi güvenliği farkındalık düzeyi % 89.7 olduğu bulunmuştur. Ayrıca yaş ve unvan değişkenlerinin bilgi güvenliği farkındalığı üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu saptanmıştır (p

Keywords

Abstract

Information has many forms such as written, oral and electronic. Information security based on privacy, integrity and accessibility of information and it has great importance on institutions in terms of operations and continuity. The purpose of the information security is accesing the accurate information to the right person as soon as possible. In this study, we aimed to investigate the awareness of information security of personnel who work in Gulhane Military Medical Faculty Training Hospital and to determine there was a difference between awareness of information security of personnel in terms of socio-cultural background. The research is consisted of 314 attendees Gulhane Military Medical Faculty Training Hospital. The “Information Security Questionnarie”, which was developed by researcher’s own, was used in this study. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the questionnaire was calculated as 0.914. It was observed that the awareness of information security consisted of three subscales as security policy, system security and employee safety as a result of factor analysis.The awareness of information security level of participants was found as 89.7 %. In addition, it was found that age and title variables have significant impact on awareness of information security (p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics