SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİNDE BİR ÇALIŞMA
THE EFFECT OF SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS ON INFORMATION SECURITY AWARENESS: A STUDY IN THE GULHANE MILITARY MEDICAL FACULTY TRAINING HOSPITAL

Author : Mevlüt KARADAĞ -- Hüseyin ABUHANOĞLU
Number of pages : 379-386

Abstract

Bilgi, yazılı, sözlü ve elektronik gibi birçok formda bulunur. Bilgi güvenliği, bilginin ulaşılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini esas alır ve kurumun faaliyetleri ve sürekliliği açısından büyük önem taşır. Bilgi güvenliğinden amaç, doğru bilginin, doğru kişiye en kısa zamanda ulaşımını garanti altına almaktır. Yapılan bu çalışmanın amacı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli personelin bilgi güvenliği konusundaki farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi ve bunun sosyo-kültürel özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırmaya Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli 314 personel katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacının kendisi tarafından geliştirilen bilgi güvenliği anketi kullanılmıştır. Anketin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,914 olarak hesaplanmıştır. Anketin yapı geçerliliği için faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda bilgi güvenliği farkındalığının; politika güvenliği, sistem güvenliği ve çalışan güvenliği olarak üç alt boyuttan oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların bilgi güvenliği farkındalık düzeyi % 89.7 olduğu bulunmuştur. Ayrıca yaş ve unvan değişkenlerinin bilgi güvenliği farkındalığı üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu saptanmıştır (p

Keywords

Bilgi Güvenliği, Farkındalık, Bilgi Güvenliği Farkındalığı, Sosyo-Kültürel Özellikler, Eğitim Hastanesi

Read: 670

Download: 216