HASTA DOSYALARI ARŞİVLERİ ACABA TIBBİ KAYIT HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KRİTERLERE UYGUN MU?
DO THE MEDICAL RECORD ARCHIVES IN ACCORDANCE WITH ABOUT CRITERIA OF MEDICAL RECORD SERVICES?

Author : Elif DİKMETAŞ YARDAN -- Hacer DİKMETAŞ
Number of pages : 19-32

Abstract

Sağlık bakımında, bilgi kayıtlara yansımaktadır. Hasta dosyaları hastanenin kalbidir. Tıbbi kayıtlar, tam ve doğru kaydedildiği sürece geçerlidir. Tıbbi kayıtların gizlilik ve mahremiyeti oldukça önemlidir. Tıbbi kayıtlar, yasal belge niteliği taşımaktadır. Ayrıca, tıbbi kayıtlar, hastane yönetimi için stratejik öneme sahiptir. Tıbbi kayıtlar, klinik ve yönetsel bilgi sisteminde kullanılmaktadır. Hastane verimliliğinin sağlanılmasında rolü oldukça büyüktür. Tıbbi kayıtlar, elektronik ve kağıda dayalı olabilir. Kağıda dayalı tüm kayıtlar hasta dosyaları arşivinde toplanmaktadır. Çalışma da tıbbi kayıt hizmetleri ile ilgili kriterlere uyulmakta mıdır? sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmada, Türkiye’de bir üniversite hastanesinde Hasta Dosyaları Arşivi’nin Türk Standartlar Enstitüsü tarafından Nisan 1997 yılında belirlenmiş bulunan TS 12217 Tıbbi Kayıt Hizmetleri İle İlgili Kriterlere uygunluğu incelenmiştir. Çalışma 2015 yılı içinde hasta dosyaları arşiv sorumlusu ve hastanedeki bu konu hakkındaki bilgi sahibi kişilerle görüşülerek ve onların gözlemlerinden faydalanılarak yapılmıştır. Çalışmada Tıbbi Kayıt Hizmetleri İle İlgili Kriterler; hedef ve amaçlar, organizasyon ve yönetim, yürütme ve kadro teşkili, tesisler, ekipman ve malzeme, politika ve prosedürler, tıbbi kayıtlarla ilgili kriterler, tıbbi kayıtların muhtevası, tıbbi kayıt formatı, birleştirilmesi ve indekslenmesi, tıbbi kayıtların kontrolü, kayıtların tamamlanması ve istatistiki uygunluk ana başlıklarıyla incelenmiştir. Sonuçta, çalışılan üniversite hastanesi hasta dosyaları arşivinde, Tıbbi Kayıt Hizmetleri İle İlgili Kriterlerin tam olarak sağlanılmadığı görüşüne varılmıştır. Hastane ve arşiv yönetimi tarafından bu kriterler incelenmeli ve eksik olan konular tamamlanmalıdır.

Keywords

Tıbbi Kayıt, Tıbbi Kayıt Yönetimi, Hasta Dosyaları Arşivi, Hasta Kaydı

Read: 1,307

Download: 431