MEDYA VE SUÇ KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 251-263
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu güne kadar medyada yer alan haberlerin içeriği ve bu haberlerin toplumdaki etkileri üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Medya ve suç korkusu arasındaki ilişki bu çalışmalara eklemlenen yeni konulardandır. Suç korkusu modern toplumların karşılaştığı sosyal problemlerden birisidir. Kavram, bireylerin herhangi bir suçun mağduru olma korkularını ima etmektedir. Başta kriminoloji olmak üzere sosyal bilimlerin içerisinde yer alan pek çok disiplin, suç korkusunu incelemektedir. Olgu, mağduriyet korkusuna yol açan bireysel hem de çevresel faktörleri ele alan kuramlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda suç korkusunun dinamiklerini belirlemek amacıyla Savunmasız Teorisi, Mağduriyet Teorisi, Düzensizlik Teorisi ve Toplumsal Kaygı Teorisinden yararlanılmaktadır. Medyanın suça maruz kalma korkusu üzerindeki etkisini televizyon ve gazetelerde yer alan suç haberlerinin insanlarda dolaylı mağduriyet yarattığını, bununda suça maruz kalma korkusunu yükselttiğini öne süren Mağduriyet Teorisi temelinde tartışılmaktadır. Bu çalışma yukarıdaki görüşler ışığında medya ve suç korkusu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan 35 kız öğrenciyle yapılmıştır. Çalışmada medyada yer alan suç haberlerinin kadınlar üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla kalitatif araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, medyadaki suç haberlerini yakından takip eden kadınların mağduriyet korkularının diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kadınlar özellikle medyada yer alan kadına yönelik şiddet haberlerinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu korkuları onların suç mağduru olmamak için çeşitli önlemler almasına neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

There have been a number of studies on the content of the news in the media and their impacts on society until now. The relationship between media and fear of crime is among the new issues added to these researches. Fear of crime is a contemporary social problem which modern societies face with. The concept can be defined as an anticipation of being victim of any crime. Primarily an area of interest in criminology, fear of crime has been analysed by many disciplines in social sciences. Fear of crime can be explained theories including personal and environmental factors that generate fear of victimization. In this context; Vulnerability Theory, Victimization Theory, Disorganization Theory and Community Concern Perspective are used to reveal dynamics of fear of crime. The impact of the media is discussed mainly on the basis of Victimization Theory which claims that crimes on television news and newspapers cause indirect victimization that increases fear of crime. In the light of explanations above, this study aims to analyze the relationship between media and fear of crime. The research was conducted with 35 female students studying in different departments in the Faculty of Arts in Cumhuriyet University. A qualitative research technique was used to explore the impact of crime news in media on women. The findings obtained in this study supported the idea that higher media exposure to crime raises women’s fear of crime. Especially the news about violence against women affects women negatively. Thus, they should take various measures not to be a victim of crime.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics