MEDYA VE SUÇ KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ
A RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA AND FEAR OF CRIME

Author : Meral ÖZTÜRK
Number of pages : 251-263

Abstract

Bu güne kadar medyada yer alan haberlerin içeriği ve bu haberlerin toplumdaki etkileri üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Medya ve suç korkusu arasındaki ilişki bu çalışmalara eklemlenen yeni konulardandır. Suç korkusu modern toplumların karşılaştığı sosyal problemlerden birisidir. Kavram, bireylerin herhangi bir suçun mağduru olma korkularını ima etmektedir. Başta kriminoloji olmak üzere sosyal bilimlerin içerisinde yer alan pek çok disiplin, suç korkusunu incelemektedir. Olgu, mağduriyet korkusuna yol açan bireysel hem de çevresel faktörleri ele alan kuramlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda suç korkusunun dinamiklerini belirlemek amacıyla Savunmasız Teorisi, Mağduriyet Teorisi, Düzensizlik Teorisi ve Toplumsal Kaygı Teorisinden yararlanılmaktadır. Medyanın suça maruz kalma korkusu üzerindeki etkisini televizyon ve gazetelerde yer alan suç haberlerinin insanlarda dolaylı mağduriyet yarattığını, bununda suça maruz kalma korkusunu yükselttiğini öne süren Mağduriyet Teorisi temelinde tartışılmaktadır. Bu çalışma yukarıdaki görüşler ışığında medya ve suç korkusu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan 35 kız öğrenciyle yapılmıştır. Çalışmada medyada yer alan suç haberlerinin kadınlar üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla kalitatif araştırma yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, medyadaki suç haberlerini yakından takip eden kadınların mağduriyet korkularının diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kadınlar özellikle medyada yer alan kadına yönelik şiddet haberlerinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu korkuları onların suç mağduru olmamak için çeşitli önlemler almasına neden olmaktadır.

Keywords

Medya, Suç Korkusu, Suç Haberleri, Mağduriyet, Yetiştirme Teorisi

Read: 850

Download: 297