ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÇALGILARIN İŞİTMEYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 479-488
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özengen (Amatör) Müzik Eğitimi, öğrencilerin çoğunlukla çalgı eğitimi aldıkları bir alan olarak gözlemlenmektedir. Haftada genellikle bir kez yapılan dersler müzikal ve çalgısal gelişimi belli oranda sağlayabilmektedir. Müzik okullarında yer alan destekleyici dersler çoğunlukla özengen müzik eğitimi programlarında yer almadığından işitme durumunun gelişimi, yapılan çalgı dersi ile bağlantılı görülmektedir. Bu araştırmada çalgı seçimlerinin işitme becerisine etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada özengen çalgı eğitimi alan 40 öğrencinin işitme becerisi, öntest ve sontest modeli uygulanarak karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan araştırma hem betimsel, hem deneysel özellikler taşımaktadır. Araştırma, başkent Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel bir müzik kursunda ilk kez özengen çalgı eğitimi gören 40 kişilik bir çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin aldıkları çalgı eğitimi sonrası işitme düzeylerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın gerektirdiği öğretim süreci ve verilerin toplanması için uzman görüşleri alınmış, 6 haftalık bir öğretim sürecinden sonra dönem sonunda uygulanmak üzere işitme testi kullanılmıştır. Kursun çalgı öğretim programı uygulanmış ve dönem sonunda yapılan testlerle toplanan veriler, SPSS istatistik programıyla çözümlenerek bulgular elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, özengen çalgı eğitiminde kullanılan flüt, piyano, gitar ve keman çalgıları eğitimi ile işitme becerisi arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Çalgılar arasında işitme becerisine en fazla etki eden çalgının piyano olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Volunteer (amateur) music education is a field, in which students mostly get music instruments training. Courses are usually held once a week and only a certain percentage of musical and instrumental development can be provided in these courses. Because the supporting lessons are not included to the volunteer music education programs, the development of hearing cases is seen in connection with the instrument lesson. This research has examined the effect of the instrument selections to the hearing ability. Within the frameworks of this study, hearing ability of 40 students, who get volunteer musical education, has been compared by applying the pretest and posttest. In this regard, this study has both experimental and descriptive features. This study was carried out on a study group of 40 people, who gets volunteer music training for the first time, in a private music school under Ministry of Education in capital city Ankara. The changes by the hearings after music lessons by the students were examined in this study. Necessary expert opinions were received to prepare the teaching process required by the study and to collect the data. At the end of a a six-week training process a hearing test was used. After ending the training program of the course, the obtained data were analyzed by a SPSS statistical software and then reached to fruition. According to the findings obtained in the study, a significant difference was observed between hearing ability and flute, piano, guitar and violin instruments training used by the volunteer instruments training. It can be said that the instrument, which’s training affects the hearing skills mostly is piano.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics