ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÇALGILARIN İŞİTMEYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MUSIC INSTRUMENT USED FOR VOLUNTEER MUSIC EDUCATION TO HEARING

Author : H. Özgür AKKOR -- Erdem ÇAĞLAR
Number of pages : 479-488

Abstract

Özengen (Amatör) Müzik Eğitimi, öğrencilerin çoğunlukla çalgı eğitimi aldıkları bir alan olarak gözlemlenmektedir. Haftada genellikle bir kez yapılan dersler müzikal ve çalgısal gelişimi belli oranda sağlayabilmektedir. Müzik okullarında yer alan destekleyici dersler çoğunlukla özengen müzik eğitimi programlarında yer almadığından işitme durumunun gelişimi, yapılan çalgı dersi ile bağlantılı görülmektedir. Bu araştırmada çalgı seçimlerinin işitme becerisine etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada özengen çalgı eğitimi alan 40 öğrencinin işitme becerisi, öntest ve sontest modeli uygulanarak karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan araştırma hem betimsel, hem deneysel özellikler taşımaktadır. Araştırma, başkent Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel bir müzik kursunda ilk kez özengen çalgı eğitimi gören 40 kişilik bir çalışma grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin aldıkları çalgı eğitimi sonrası işitme düzeylerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın gerektirdiği öğretim süreci ve verilerin toplanması için uzman görüşleri alınmış, 6 haftalık bir öğretim sürecinden sonra dönem sonunda uygulanmak üzere işitme testi kullanılmıştır. Kursun çalgı öğretim programı uygulanmış ve dönem sonunda yapılan testlerle toplanan veriler, SPSS istatistik programıyla çözümlenerek bulgular elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, özengen çalgı eğitiminde kullanılan flüt, piyano, gitar ve keman çalgıları eğitimi ile işitme becerisi arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Çalgılar arasında işitme becerisine en fazla etki eden çalgının piyano olduğu söylenebilir.

Keywords

Özengen Müzik Eğitimi, İşitme Becerisi

Read: 725

Download: 233