AMY TAN’IN TALİH KUŞU ROMANINDA KADIN EKSENİNDE GÖRÜLEN KÜLTÜREL ÇATIŞMALAR
CULTURAL CONFLICT THAT IS SEEN IN AMY TAN’S NOVEL, THE JOY LUCK CLUB IN THE ROUTE OF WOMAN

Author : Bülent Cercis TANRITANIR -- Burcu TÜTAK
Number of pages : 9-18

Abstract

Zorunlu göçe bağlı olarak gerçekleşen yer değişimleri, göç eden kişileri sosyal bağlar, sosyal ilişkilerin dönüşümü ve değerlerin sürekliliği konusunda değişmeye zorlamaktadır. Her ne kadar toplumların yaşama ve davranış biçimleri kendine özgü olsa da göç eden ve azınlık olarak varlığını sürdürecek olan etnik unsurlar, kendi kültürleriyle yerleşik kesimin kültürü arasında sıkışır. Bunun sonucunda da bireyleri bir arada tutan geleneksel yapı, inançlar, değerler sistemi farklılaşır. Farklılaşmaya bağlı olarak karşımıza çıkan bu sosyolojik olgu, aile fertleri arasında kültürel çatışmaya da zemin oluşturur. Farklılıkların yan yana gelmesiyle ortaya çıkan kültürel çatışma, sosyolojik bir olgu olduğu kadar edebiyatta da sıklıkla ele alınan bir konu niteliğindedir ve Amy Tan’in de romanlarının özünü teşkil eder. Ailesi Amerika’ya göç etmiş bir Çinli olarak göç ve göçün getirdiği birçok kültürel sorunu duyumsayan Tan, yazdığı eserlerde bu konuyu çok boyutlu olarak irdeleyerek bu sorunların nedenleri ve sonuçları üzerinde durmuştur. Bu makalede kendisinin de mensup olduğu etnik grubun Amerikan toplumundaki konumunu, yaşadıkları kimlik bunalımlarını, kültür çatışmalarını ve ait olamama sorunlarını daha çok kadın ekseninde ele alan Tan’ın, Talih Kuşu (1994) romanında kültür çatışmasını ortaya nasıl koyduğu incelenmiştir. Ayrıca yaşanan kültürel çatışmalara karşı kadın karakterlerin kültürel özelliklerini yeniden hatırlamaları ile ilgili giriştikleri mücadelenin üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Amy Tan, Talih Kuşu, Kadın, Kültürel Değişim, Kültür Çatışması

Read: 1,172

Download: 403