DÖRDÜNCÜ SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DOĞRUDAN VERİLECEK DEĞERLERİN KAZANILMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE ACQUISITION OF VALUES DIRECTLY OFFERED IN THE FOURTH GRADE COURSE OF SOCIAL STUDIES

Author : Mehmet Kaan DEMİR -- Zerrin Tuğçe ÇİÇEKLİYURT
Number of pages : 75-94

Abstract

21. yüzyıl değerlerin ve değer eğitiminin öğretim programında gerekli ve önemli olduğu bir yüzyıl olarak başlamıştır. Değişen ve karmaşıklaşan dünyada ulusal düzeyde kimlikleri oluşturan ve evrensel boyutta önem arz eden değerler programlarda doğrudan verilmesi uygun görülen değerler halini almıştır. Bu araştırmanın genel amacı dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde doğrudan verilecek değerlerin kazanılma durumunun değerlendirilmesidir. Araştırma genel tarama modelinde bir çalışma olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Çanakkale ilinde bulunan ilkokulların dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen doğrudan verilecek 8 değeri ölçen “Doğrudan Verilecek Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler bir ders saati içerisinde, okulun diğer derslerini etkilemeyecek biçimde, sınıf öğretmenleri gözetiminde araştırmacı tarafından toplanmıştır. Araştırma, toplam 397 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Verilerin analizi için Statistical Package for the Social Sciences-22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve bağımsız gruplar için t-Testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde doğrudan verilmesi hedeflenen değerlerin tümünün öğrenciler tarafından yeterli düzeyde kazanıldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğrenci cinsiyeti, ailenin ekonomik durumu ve sınıf mevcudu değişkenlerine göre öğrenci puanlarında anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Sosyal bilgiler ders başarısı değişkenine göre ise 8 doğrudan verilecek değerin çoğunda ders başarısı yüksek olan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Sosyal Bilimler, Sosyal Bilgiler, İlkokul, Değer, Değer Eğitimi

Read: 1,165

Download: 413