BEDENİ BEĞENME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE BODY APPRECIATION SCALE

Author : Gazanfer ANLI -- Ahmet AKIN - Halime EKER
Number of pages : 505-511

Abstract

Bu araştırmanın amacı Bedeni Beğenme Ölçeği’nin (BBÖ; Tylka, & Wood-Barcalow, 2015) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 5’li Likert türü bir ölçme aracı olan BBÖ 10 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar araştırmada tamamen gönüllü olarak yer almıştır. Araştırma İstanbul ilinde çalışan 200 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. İlk aşamada ölçeğin İngilizce formu, iyi düzeyde İngilizce bilen 3 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkçe formlar geri tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra Türkçe form eğitim bilimleri bölümünden iki akademisyen tarafından gözden geçirilmiştir. En sonunda Türkçe formu birkaç düzeltme yapıldıktan sonra tekrar birlikte görüşülmüş ve geçerlik ve güvenirlik analizleri hazırlanmıştır. Bu çalışmada Bedeni Beğenme Ölçeği’nin geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Bedeni Beğenme Ölçeği’nin güvenirliği iç tutarlık, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 13.0 ve LISREL 8.54 programları kullanılmıştır. Ölçeğin madde toplam korelasyonu katsayıları ise. 31 ile. 76 arasında sıralanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (RMSEA=.077, NFI=.92, CFI=.95, IFI=.95, GFI=.93). BBÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar BBÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu, bireylerin bedeni beğenme düzeylerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Keywords

Bedeni Beğenme, Beden İmgesi, Geçerlik, Güvenirlik, Uyarlama

Read: 776

Download: 232