İSİM HAL EKLERİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERE ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİMİ
TEACHING NOUN CASE ENDINGS TO FOREIGN STUDENTS WITH ACTIVITIES

Author : Fatih YILMAZ -- Çağrı TEMİZ
Number of pages : 139-155

Abstract

Türkiye ülkeler arasında hızla gelişen kültürel, ekonomik ve siyasi arenada son yıllarda aktif bir rol oynamaya başlamıştır. Dünya çapında Türkiye'nin öneminin artmasıyla Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi de büyük bir önem kazanmış ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu alanda Türkçenin öğretimi için pek çok çalışma yapılmış ve büyük mesafeler kat edilmiştir. Fakat Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde hâlâ birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Türkçe öğrenen yabancılar üzerinde yapılan çalışmalardan hareketle Türkçenin öğretiminde en çok yaşanılan sıkıntıların dil bilgisi öğrenme alanında ortaya çıktığı görülmüştür. Dil bilgisi içerisinde ise isim hâl eklerinin öğretimi, yaşanılan sorunların başında gelmektedir. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması bu sorunun nedenlerinden biridir. İsim hâl eklerinin öğretiminde yaşanan bu sorunların çözümünde modern yöntem ve teknikler eşliğinde yapılan çok sayıda değişik etkinliklerin büyük katkı sağladığı saptanmıştır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesi aşamasında ortaya çıkan isim hâl ekleri sorununa değinilmiş, sorunun nedenleri ortaya konulmaya çalışılmış ve soruna örnek etkinliklerle çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmada 155 dakikalık A2 seviye yabancı öğrenciler için bir ders planı hazırlanmıştır. Ders planında etkinliğin gerekçesi, etkinliğin hedefleri, etkinlik metni “Meşe ile Saz”, ders akış şeması ve değerlendirme aşamaları hazırlanmıştır. Ders planı toplam 9 etkinlikle geliştirilmiştir: boşluk doldurma, soru-cevap, kavram haritası, hal sofrası, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kavram karikatürleri, kelimeleri ilişkilendirelim ve cümle oluşturalım.

Keywords

Ders Planı, Etkinlik, İsim Hâl Ekleri, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi

Read: 1,271

Download: 419