İSİM HAL EKLERİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERE ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİMİ

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Number of pages: 139-155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye ülkeler arasında hızla gelişen kültürel, ekonomik ve siyasi arenada son yıllarda aktif bir rol oynamaya başlamıştır. Dünya çapında Türkiye'nin öneminin artmasıyla Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi de büyük bir önem kazanmış ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu alanda Türkçenin öğretimi için pek çok çalışma yapılmış ve büyük mesafeler kat edilmiştir. Fakat Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretiminde hâlâ birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Türkçe öğrenen yabancılar üzerinde yapılan çalışmalardan hareketle Türkçenin öğretiminde en çok yaşanılan sıkıntıların dil bilgisi öğrenme alanında ortaya çıktığı görülmüştür. Dil bilgisi içerisinde ise isim hâl eklerinin öğretimi, yaşanılan sorunların başında gelmektedir. Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması bu sorunun nedenlerinden biridir. İsim hâl eklerinin öğretiminde yaşanan bu sorunların çözümünde modern yöntem ve teknikler eşliğinde yapılan çok sayıda değişik etkinliklerin büyük katkı sağladığı saptanmıştır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesi aşamasında ortaya çıkan isim hâl ekleri sorununa değinilmiş, sorunun nedenleri ortaya konulmaya çalışılmış ve soruna örnek etkinliklerle çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmada 155 dakikalık A2 seviye yabancı öğrenciler için bir ders planı hazırlanmıştır. Ders planında etkinliğin gerekçesi, etkinliğin hedefleri, etkinlik metni “Meşe ile Saz”, ders akış şeması ve değerlendirme aşamaları hazırlanmıştır. Ders planı toplam 9 etkinlikle geliştirilmiştir: boşluk doldurma, soru-cevap, kavram haritası, hal sofrası, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kavram karikatürleri, kelimeleri ilişkilendirelim ve cümle oluşturalım.

Keywords

Abstract

Turkey’s economics, political and cultural development plays a crucial role on international relations. Since Turkey’s development and worldwide power, teaching Turkish as a foreign language took on a new significance and spread worldwide lately. Varies studies have been applied on teaching Turkish language and came a long way. On the other hand there are still some problems on teaching Turkish as a foreign language. There are various studies finding out the problematic areas of foreign students learning Turkish reveals that the most common problem is on learning Turkish grammar. The most common problem is on noun case endings. The reason behind this situation is the agglutination of Turkish language. To solve this problem various activities have been applied with modern method and techniques. In this study, the problem on noun case endings have been identified, the reason behind this problem has been revealed and sample activities have been developed by the writer. In this study a 155 minutes lesson plan has been developed on A2 level for Turkish as a foreign language learners. Justification of the lesson plan, the goal of the lesson plan, text of the lesson plan “Oak and Arundinaria”, lesson flowchart, and evaluation has been developed. Lesson plan has been organized with 9 activities: Fill in the blanks, question and answer, a case table, structured grid, diagnostic tree, concept cartoons, match the words and make sentences.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics