KIBRIS TÜRK EDEBİYATINDA MİLLİ KİMLİK İNŞA SÜRECİNDE ŞİİR: SÜLEYMAN ALİ ULUÇAMĞİL
POETRY IN THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY IN TURKISH CYPRIOT LITERATURE: SULEYMAN ALI ULUCAMGIL

Author : Sibel AKGÜN
Number of pages : 127-137

Abstract

Kıbrıs, yüzyıllardan beri farklı kimliklerin ve kültürlerin iç içe geçtiği bir coğrafyadır. Kıbrıs Türk halkı da bu coğrafyada yaşayan en eski halklardan biridir. Ada, 1571’de başlayan Osmanlı İmparatorluğu egemenliği sonrası 1878 yılında İngiliz sömürge yönetimi ile idare edilmeye başlanmıştır. Sömürge yönetimi döneminde hem bu yönetimin hem de Rum halkı ile çatışmaların artması ile 1950’lerde Kıbrıs Türk halkının kimlik oluşum süreci hızlanmış ve ortaya koyduğu mücadele artmıştır. Siyasi ve toplumsal alanda yoğunlaşan bu mücadele döneminde edebiyat halkın en önemli kimlik oluşturma ve devam ettirme kanallarından biri olmuştur. Bu süreçte edebiyatçılar dinamik bir şekilde hem etkilemiş hem de etkilenmiştir. Ortaya koydukları eserlerde Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu durum ve şartları zihin dünyalarında ortaya koymuşlardır. Kıbrıs Türk halkının edebiyat tarihi dönemsel olarak en yoğun 1950’lerde ortaya çıkmıştır. Eserleri ile bu süreçte yer almış Kıbrıslı Türk şair Süleyman Ali Uluçamğil, üzerinde durulması gereken önemli bir edebiyatçı olmuştur. Çalışmanın amacı Süleyman Ali Uluçamğil’in Kıbrıs’ta edebiyat alanında milli kimliğin inşasında önemini ortaya koymaktır. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu eserler ile adından bugüne kadar söz ettiren şair, Kıbrıs Türk halkının kimlik analizlerinde dinamik bir taşıyıcı olmuştur. Çalışmanın diğer amacı ise siyasi, kültürel ve toplumsal kimlik oluşum süreçlerinde edebiyatın ve diğer alanların da analiz edilmesi gerekliliğini vurgulamaktır. Çalışma betimsel ve analitik yöntemle yapılacaktır. Veriler ise süreç/ durum analizi ile ele alınacaktır.

Keywords

Kıbrıs Türk Halkı, Kimlik, Edebiyat, Şiir, Süleyman Ali Uluçamğil

Read: 1,209

Download: 413