KUL HİMMET ÜSTADIM’IN BİR MECMUA VE İKİ CÖNKTE YER ALAN 7 ŞİİRİ
7 POEMS OF KUL HIMMET USTADIM IN A PERIODICAL AND TWO CONK

Author : Hasan KAYA
Number of pages : 173-184

Abstract

XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı bilinen Kul Himmet Üstadım, Alevî-Bektaşî edebiyatı şairlerindendir. Sivas ilinin Divriği ilçesi Örenik köyünde doğmuş ve yine bu köyde vefat etmiştir. Asıl adı İbrahim olan şairin soyu bu köyde devam etmektedir. Mahlas seçerken kendisinden yaklaşık iki yüzyıl önce yaşayan ve büyük saygı duyduğu Kul Himmet’in mahlasına “üstadım” kelimesini eklemiştir. Bu mahlas benzerliğinden dolayı şiirleri Kul Himmet’in şiirleri ile karıştırılmış, İbrahim Arslanoğlu’nun çalışmalarından sonra farklı bir şair olduğu anlaşılmıştır. Bu makaleye alınan şiirlerin alındığı kaynaklarda da bu şiirlerin Kul Himmet adına kaydedildiği görülmüştür. Bu çalışmada daha önce pek çok şiiri yayımlanan Kul Himmet Üstadım’ın yedi şiirine yer verilmiştir. Bunlardan üçü yayımlanmış, dört tanesi ise tespit edilebildiği kadarıyla yayımlanmamıştır. Yayımlanan şiirlerle mecmuadaki şekilleri arasındaki farklılıklar da göz önüne alındığı için şiirlerin tamamının bu makaleye alınmasına karar verilmiştir. Şiirlerden dört tanesi bir mecmuada, üç tanesi ise Milli Kütüphanede bulunan iki cönkte yer almaktadır. Dört ila on iki dörtlük arasında değişen şiirlerde 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır. Hece ölçüsü bazı mısralarda aksamaktadır. Alevî-Bektaşî itikadına uygun düşüncelerin geniş bir şekilde işlendiği şiirlerde Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin başta olmak üzere on iki imama duyulan sevgi ve bağlılık; insanî ve dini değerler; pirin izinden gitmenin önemi; misafir ağırlama; sabır, şükür ve duanın faziletleri gibi konuların öne çıktığı görülür. Sade bir dil ve samimi bir üslupla yazılan şiirlerde deyimlere, bugüne göre arkaik sayılabilecek kelimelere yer verilmiştir.

Keywords

Kul Himmet Üstadım, Alevî-Bektaşî Edebiyatı, Mecmua, Cönk

Read: 1,216

Download: 389