MESLEKİ KARAR ENVANTERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
VALIDITY OF PROFESSIONAL JUDGMENT INVENTORY FOR UNIVERSITY STUDENTS AND RELIABILITY STUDY

Author : Mehmet Ali ÇAKIR
Number of pages : 215-222

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Çakır (2003) tarafından lise öğrencileri için geliştirilen Mesleki Karar Envanterinin üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik, güvenirlik çalışması yapmaktır. Bu amaçla 402 üniversite öğrencisinden oluşan ilk gruptan elde edilen veriler ile öncelikle açımlayıcı faktör analizi ardından da aynı veri için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda 20 maddeden oluşan ölçeğin dört faktörlü yapı gösterdiği, dört faktörün yorumlanabilir olduğu ve açıklanan toplam varyansın % 54.295 olduğu görülmüştür. Ölçeğin tümü için elde edilen Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .90 olarak bulunmuştur. DFA ile sınanan modelin uyum indeksleri incelendiğinde Ki Kare değerinin (X2 = 393.21, df=164, p=.00) iyi uyuma karşılık geldiği görülmüştür. DFA sonucuna göre modelin uyum indeksleri, RMSEA= 0.059, GFI = .91, AGFI=0.89, CFI=0.95, NNFI=0.94, ve SRMR= 0,057’dir. Envanterin eşit iki yarı güvenirliği hesaplanırken envanterin ilk yarısından alınan puanlar ile ikinci yarısından alınan puanlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen korelasyon katsayısı (r= 0.87) olarak bulunmuştur. Envanterin puan değişmezliği, test-tekrar test yöntemiyle test edilmiştir. Bunun için PDR bölümü öğrencilerinden bölümünden 35 öğrenciye 20 gün arayla envanter iki kez uygulanmıştır, iki uygulama puanlarının karşılaştırması sonucunda elde edilen korelasyon katsayısı (r =0.84) tür. Bu aynı zamanda testin güvenilirliğini de vermektedir. Elde edilen bulgular ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular ilgili alan yazın doğrultusunda tartışılmıştır.

Keywords

Mesleki Kararsızlık, Karasızlık, Mesleki Karar Verme, Ölçek Geliştirme

Read: 1,131

Download: 403