PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ TEZLERİN İNCELENMESİ
EVALUATION OF POST-GRADUATE THESES, MADE IN TURKEY, ABOUT PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH

Author : Mehmet Fatih AYAZ -- Nida AYAZ
Number of pages : 407-427

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri incelemek ve bu çalışmalardan elde edilen bulgu ve sonuçlardan hareketle probleme dayalı öğrenme yaklaşımıyla ilgili araştırmacılara çeşitli öneriler geliştirmektir. Türkiye’de probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların incelenip tek bir çalışmada toplanması probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile ilgili çalışmaların daha net bir şekilde görülmesini ve çalışılması önerilecek konuların belirlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle probleme dayalı öğrenme yaklaşımı çalışmalarının analizine ihtiyaç vardır. Bunun için 2002–2012 yılları arasında Türkiye’de konu alanı ile ilgili Türkçe olarak yazılmış lisansüstü tezlerin incelenip değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada belgesel tarama yöntemi ve içerik analizi kullanılmıştır. Tezler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nden anahtar kelimelerle aranıp bulunmuştur. Çalışma kapsamında toplam 64 lisansüstü tez incelenmiştir. Tezlerin 47 tanesi yüksek lisans ve 17 tanesi doktora tezidir. Tezlerin genellikle belli illerde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Tezlerde deneysel çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmüştür. Çalışmalarda genelde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya ve tutuma etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaların fen bilimleri ve matematik alanlarıyla daha fazla ilişkili oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Problem, Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı, İçerik Analizi, Belgesel Tarama Yöntemi, Lisansüstü Tez

Read: 679

Download: 230