PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 407-427
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile ilgili yapılan lisansüstü tezleri incelemek ve bu çalışmalardan elde edilen bulgu ve sonuçlardan hareketle probleme dayalı öğrenme yaklaşımıyla ilgili araştırmacılara çeşitli öneriler geliştirmektir. Türkiye’de probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların incelenip tek bir çalışmada toplanması probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile ilgili çalışmaların daha net bir şekilde görülmesini ve çalışılması önerilecek konuların belirlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle probleme dayalı öğrenme yaklaşımı çalışmalarının analizine ihtiyaç vardır. Bunun için 2002–2012 yılları arasında Türkiye’de konu alanı ile ilgili Türkçe olarak yazılmış lisansüstü tezlerin incelenip değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada belgesel tarama yöntemi ve içerik analizi kullanılmıştır. Tezler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nden anahtar kelimelerle aranıp bulunmuştur. Çalışma kapsamında toplam 64 lisansüstü tez incelenmiştir. Tezlerin 47 tanesi yüksek lisans ve 17 tanesi doktora tezidir. Tezlerin genellikle belli illerde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Tezlerde deneysel çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmüştür. Çalışmalarda genelde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya ve tutuma etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaların fen bilimleri ve matematik alanlarıyla daha fazla ilişkili oldukları tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine post-graduate thesis in the field of problem based learning approach in Turkey and to develop a variety suggestions, concerned with problem based learning approach, obtained findings and results from these studies. There are many studies on problem based learning approach in Turkey. Examining these theses and collecting on a single study, will be seen results of studied subjects and not studied subjects about problem based learning approach more clearly. There is therefore a need to consider these studies. To do this, examined and evaluated Turkish theses from 2002 to 2012 on the subject area in Turkey. Documentary analyzing method and content analysis are used at this study. Theses found from Higher Education Council (HEC) National Thesis Center that searched with keywords. In scope of study, total of 64 post-graduate theses were examined. 47 of them are master, 17 of them are PhD theses. Theses are often concentrated in certain provinces were determined. Experimental studies were found to be in the weight in the thesis. Generally, in the studies, effect of problem-based learning approach to academic achievement and attitude was to determine. The studies of science and mathematics have been found to be associated more with.

Keywords