DEĞERLER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Author :  

Year-Number: 2016- 42
Language : null
Konu : Sınıf Öğretmenliği
Number of pages: 361-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerler eğitimi soyut kavramlardan oluşan bir yapıdır ve öğrencilerin bu soyut yapıları içselleştirmeleri zordur. Değerler eğitimi yaklaşımlarından yararlanılarak geliştirilen etkinlik temelli uygulamalar, ilgili değerin öğrenilmesini kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda çalışmada, değerlerin çocuklara kazandırılmasına yönelik etkinlik örneklerinin, değerler eğitimi yaklaşımlarından yararlanarak geliştirilmesi ve sunulması amaçlanmaktadır. Yenilenen öğretim programlarında bireylerin yetiştirilmesinde, bilgi, beceri ve davranışlarla donatılmasında yeni öğretim yaklaşımları sunulmuşsa da uygulama boyutunda birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Örneğin; eğitimcilerin, bu yeni yaklaşımları uygulamaya çalışsalar da yeterli derecede kaynağa ve etkinlik örneklerine ulaşmakta bazı sorunlarla karşılaştıkları düşünülmektedir. Oysa, gelişmiş ülkelerde kullanılmakta olan yaklaşımlar ve etkinlikler değerler eğitiminin etkili olmasına katkı sağlamıştır. Bu yüzden, ülkemizde de değerler eğitimi yaklaşımlarının ve etkinlik örneklerinin öğretmenlere tanıtılması değerler eğitimi sürecinin etkili olmasına katkıda bulunacaktır. Sonuç olarak; çalışmamızda, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan "doküman incelemesi" yöntemi kullanılarak bazı değerler eğitimi yaklaşımları incelenmiş ve bu yaklaşımların her birine uygun etkinlik örnekleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Etkinliklerin geliştirilmesi aşamasında öncelikle ilkokul 4 sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki üniteler, konular ve kazandırılması planlanan değerler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Daha sonra kazandırılması planlanan değer ile ilgili temel kavramlar, o değerin önemi, gerekliliği vb. bilgilerin kazandırılmasına yönelik süreçler geliştirilmiş, bu süreçlerin devamında ise öğrenenlerin kendi değerlerini doğru bir şekilde seçmelerine ve bu değerleri davranışa dönüştürmelerine yardımcı olmak amacıyla değerler eğitimi yaklaşımlarından “Değer Aktarma”, “Değerlerin Açıklanması (Değer Aydınlanması)”, “Değer Analizi”, “Ahlaki İkilem (Muhakeme)”, “Bütüncül Yaklaşım” ve “Eylem ve Gözlem Yoluyla Öğrenme” gibi yöntemlerden yararlanılarak etkinliklerin değer biçme süreçleri hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

Implementation of activities targeting the intended value by making use of values education approaches is important, because values education is comprised of abstract concepts and it is a challenge for students to internalize such abstract structures. Activity-based implementation of activities by making use of values education approaches will facilitate learning of the targeted value. This research aims at developing and presenting a set of activity examples for incorporating targeted values to students by making use of values education approaches. Although the renewed curriculums offer new approaches in developing in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics