FACEBOOK BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ VE FACEBOOK BAĞIMLILIĞININ OKUMA BECERİSİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 265-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

90’lar internet ve uydu iletişiminin dünyaya egemen olmaya başladığı yıllardır. 2000’lerle birlikte yeni nesil internet etkisini göstermeye başlamıştır. Web 2.0 denilen bu ağ çeşidi ile pek çok insan aynı anda oyun oynayabilmekte, paylaşım yapabilmekte ve çeşitli içeriğe erişebilmektedir. Yaygın ağın hızlanması, erişimin ucuzlaması çok sayıda insanın dakikalar, saatlerce çevrimiçi kalmasına neden olmuştur. Bu araştırma, sosyal medya araçlarından en çok kullanılanı olan Facebook’a bağımlılığı ölçmek için geliştirilmiş bir ölçeğin Türkçeleştirilmesini ve Facebook bağımlılığının okuma becerisine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Andreassen vd. (2012) tarafından geliştirilen 18 madde ve 6 boyuttan oluşan ölçek Türkçeleştirilmiştir. Bu sırada çeviri uzmanlarından yararlanılmıştır. Uzmanların olurlarının alınmasıyla oluşturulan ölçek, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarı yılında 325 kişilik bir ortaöğretim öğrenci grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Ayrıca ortaya konulan model, doğrulayıcı faktör analizi ile de sınanmıştır. Güvenirlik testlerinde ise Cronbach Alfa değerleri esas alınmıştır. Elde edilen sonuçların modelin uygunluğunu işaret etmesiyle Facebook Bağımlılık Ölçeği, Okuma Tutum Ölçeği, Buzan (2012)’a ait “Yeni Dünya Trendleri” başlıklı metin ve Başarı Testi 506 kişilik bir örnekleme uygulanmıştır. Elde puanlar arası ilişki incelenmiştir. Sonuçta ortaöğretim öğrencilerinin Facebook’a olan bağımlılığı düşük düzeyli olarak belirlenmiştir. Ancak Facebook bağımlılığının artış göstermesi okumaya yönelik tutumu, okuma hızını ve okuduğunu anlamayı olumsuz yönde etkilemektedir. Başka bir ifadeyle Facebook bağımlılığı okuma becerisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Keywords

Abstract

It was begun with 90’s to dominate the Internet and satellite communications the world. With 2000’s it has now begun to dominate the next generation of the Internet world. People can play many games at the same time with the networking that called Web 2.0, sharing and being able to have access to much more content. The acceleration of the network, access to cheaper caused many people wasted a lot of time as online dating. This research aimed that translate into Turkish the scale of Facebook addiction and to define affect of Facebook addiction to reading ability. Firstly the scale of Andreassen et al (2012) was translated into Turkish. The experts studied our translation and they accepted the scale into Turkish. The Facebook Addiction Scale was applied 325 Secondary School students. The datas gathered from the students were examined with exploratory factor analyse. And the model was tested with confimatory analyses. It was founded the model has fit values. The Reading Attitude Scale, The Facebook Addiction Scale and the Reading test about the text “New Trending of World” were applied to 506 students in 2014-2015 spring term. This research reveal that the Facebook addiction affect the reading ability unfavorable. The Facebook addiction of sample is low. The Facebook Addiction Scale that translated into Turkish can measure situation of addiction.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics