FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLAMIŞ OLDUKLARI BİLİMSEL OYUNCAKLARIN, BİLİMSEL YARATICILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ASSESSMENT OF THE SCIENCE TOYS MADE BY SCIENCE TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF SCIENTIFIC CREATIVITY

Author : Sibel DEMİR -- Fatma ŞAHİN
Number of pages : 429-443

Abstract

Araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları bilimsel oyuncakların, bilimsel yaratıcılık kriterlerinin 4 boyutu bakımından yeterlikleri belirlenmiş ve yaratıcılık açısından bireyin kendisini değerlendirmesi sağlanmıştır. Araştırmayı, İstanbul’da bulunan bir üniversitenin, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 83 ikinci sınıf fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmuştur. Hazırlanan bilimsel oyuncaklar araştırmacılar tarafından bilimsel yaratıcılık kriterlerinin “orjinallik, akıcılık, esneklik, bilimsel bilgi” olmak üzere 4 boyutu ile değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarına, Gülel (2006) tarafından ulaşılan, Sungur (1997) tarafından Türkçeye uyarlanan ve tüm maddelerinin güvenirlik değeri 0.761 Cronbach alfa olan “Yaratıcılık açısından bireyin kendisini değerlendirmesi anketi” sunulmuştur. Araştırmada hazırlanan bilimsel oyuncakların bilimsel yaratıcılıklarını değerlendirebilmek adına araştırmacılar tarafından hazırlanan rubrik kullanılmış ve elde edilen 83 bilimsel oyuncağın rubrikteki dağılımları hesaplanarak 4 boyut için gerek grafiksel olarak ve gerekse yüzdelik olarak ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarına “Yaratıcılık açısından bireyin kendisini değerlendirmesi anketi” sunulmuş ve bu ölçekteki maddelerin yüzdelik dağılımları da hesaplanarak; gerek maddelerin kendi içindeki ve gerekse bilimsel oyuncaklardan elde edilen rubrik ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının yapmış oldukları bilimsel oyuncakların yüzdelik dağılım olarak “yeterli ve oldukça yeterli” orjinallik kriterinde; “yeterli” esneklik ve bilimsel bilgi kriterinde ve bununla birlikte “yetersiz” olarak da akıcılık kriterinde oldukları tespit edilmiştir. Bilimsel oyuncakların değerlendirildiği 4 boyutun ölçekteki ilgili maddelerle karşılaştırılması sonucunda ise, bazı maddeler için paralellik olduğu bazı maddeler için ise farklılıklar olduğu ya da öğretmen adaylarının kararsız kaldıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının bilimsel yaratıcılıklarının gelişiminde daha fazla uygulamalı örneklerin ve yaşantıların oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.

Keywords

Yaratıcılık, Bilimsel Yaratıcılık, Araştırma Sorgulama Dayalı Öğrenme, Bilimsel Oyuncak

Read: 646

Download: 219