GELENEK: İNTİKAL ETTİRİLEN GEÇMİŞ, ANLATI VE TEKRAR
TRADITIONS: PAST THAT HAS BEEN TRANSITED, NARRATIVE AND REPETITION

Author : M.Emir İLHAN
Number of pages : 499-504

Abstract

Bu makalede, geleneğin intikal ettirilen geçmiş olduğu kabulünden hareketle, ‘intikal eden geçmiş’in kuşaklar arası tekrara dayalı bir anlatı etkinliğiyle gelenekleştiği ileri sürülecektir. Geçmişin intikal etmesi konusunun, çeşitli görüşler tarafından bir “bellek” sorunu olarak ele alınması sözlü kültür bağlamında açıklayıcı değildir. Ancak bunun yerine canlandırmaya dayalı ritüelistik bir anlatı etkinliğiyle bir gelenekleşmeden söz edilebilir. Buradan hareketle, geçmiş, her ne kadar salt “bellek” odaklı bir kavram olduğu düşünülse de, bir “hatırlama” amacını içeren, geçmişi canlandırarak sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir anlatı çabası olarak görülebilir. Bir anlatı ile geçmişin gelenekleşmesi, tekrar ile mümkün olur. Tekrar, sözlü kültür dairesindeki halk hikayesi, türkü, efsane, destan vb. gibi anlatıların ritüelistik bir canlandırma çabasıyla geçmişi şimdide yeniden zamansallaştırarak bir önceki kuşağın mirası olarak tevarüs edilmesini sağlar. Özetle anlatı, geçmişi sadece pasif bir “bellek” içeriği olmaktan çıkararak canlı bir “performans” olarak yeniden-yaşanmasını sağlayıp, geçmişin unutularak yitip gitmesini engeller.

Keywords

Gelenek, Geçmiş, Anlatı, Canlandırma, Kültürel Bellek

Read: 690

Download: 207