KÜLTÜREL GELİŞİM YOLUNDA EVRENSEL MEDENİYET BİLİNCİNİN TEMELLERİ
THE FOUNDATIONS OF UNIVERSAL CIVILIZATION CONSCIOUSNESS TOWARDS THE CULTURAL EVOLUTION

Author : Lütfi ŞEYBAN
Number of pages : 39-51

Abstract

Genelde kabul edilen bir gerçektir ki, 13. yüzyıldan sonra özellikle Osmanlı’nın son dönemlerine gelindiğinde İslam dünyasındaki ilim, fikir ve kültür hareketi büyük ölçüde üretkenliğini yitirmiş durumdaydı. Oysa bir milletin dünyadaki yeri bu ilim-kültür hareketi sayesinde belirlenmektedir. Bunun sonucu olarak kültürel canlılığını ve üretkenliğini sürdüremeyen Müslümanlar, kısa sürede rakipleri karşısında her bakımdan zayıf düşmeye başladılar. Sonuçta rakip güçler tarafından yenilip parçalandılar. Bugün ise bir görüşe göre yok oluşa sürüklenmekteler veya diğer bir görüşe göre bir diriliş yaşamaktadırlar. Her halükârda bugün ve istikbal açısından İslam dünyası mensupları, tevarüs ettikleri İslâmî mirası, çağdaş formatta güncel hayatlarına sokmak ve o mirastan aldıkları güçle kendilerine dünyada saygın bir varlık inşa etmek zorundalar. İşte bu varlık inşasının bilimsel bir diğer adı medeniyet inşasıdır ve bunun bilimsel temelleri vardır. Bu çalışma, medeniyet inşa sürecinin prensip ve şartlarını, kişinin kendini geliştirmesi yönünde ele almaktadır. Çünkü bu çağda toplumsal değişimler, daha çok fertlerin kişisel özdeğişimiyle mümkün olmaktadır.

Keywords

Kültürel Gelişim, Tarih, Evrensel Medeniyet, Medeniyet Bilinci, Sanat

Read: 1,200

Download: 428