DEPRESYONLA DİNSEL BAŞA ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?
IS IT POSSIBLE RELIGIOUS COPING WITH DEPRESSION?

Author : Süleyman ALTINTAŞ
Number of pages : 403-428

Abstract

Bu araştırmanın amacı, depresyon ile dinsel başa çıkma arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma tarama modeliyle yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde eğitim gören öğrencilerden tesadüfî yöntemle seçilmiş 299 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 186’sı (%62) kız, 113’ü (%38) erkektir. Öğrencilerin yaş ranjı 19-25 arasıdır. Veri toplama araçları, Beck Depresyon Ölçeği, Dinsel Başa Çıkma Faaliyetleri Ölçeği ve demografik özellikleri içeren Kişisel Bilgi Formundan oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programının ilgili modülleri kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel teknikleri (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Hipotez testleri olarak parametrik testlerden t-testi ve ANOVA testleri, Non-Parametrik testlerden Mann Whitney U testi, korelasyon analizleri yapılmıştır. Örneklem grubundan elde edilen verilere göre, araştırma sonucunda depresyon ile dinsel başa çıkma puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Bulunan değerler: r=0.089; p=0.127> 0.05.

Keywords

Depresyon, Dinsel Başa Çıkma, Dinsel Baş Etme, İlişki, Üniversite Öğrencileri

Read: 732

Download: 255