TOPLUMSAL CİNSİYET EKSENİNDE YAŞLI BAKIMI
ELDERLY CARE IN AXIS GENDER

Author : Huriye TEKİN ÖNÜR
Number of pages : 185-202

Abstract

Türk toplumu % 7,6 yaşlı nüfus oranıyla (TÜİK,2013) "yaşlı toplum" kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin pek çok anlamından biri, pratikte yaşlı bakımı problemi ile yüz yüze olmamızdır. Türkiye'de 2005 yılına kadar olan dönemde hükümet politikaları yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetlerini öne çıkarırken, bu dönemden sonra evde bakım hizmetleri daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Evde bakım, hükümetler ve yaşlılar bakımından bazı cazip yönleri olmasına rağmen, sorunsuz değildir. Sorunlar daha çok, yaşlı ebeveynleri ve evde onların bakım sorumluluğunu üstlenen yetişkinleri ilgilendirmektedir. Son yıllarda, yaşlı bakımıyla ilgili sorunlar sosyal bilimlerin farklı alanlarında inceleme konusu edilmektedir. Bu araştırmada, yaşlı bakımı cinsiyet değişkenine göre incelenerek yaşlı bakımının cinsiyetçi karakterinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Afyonkarahisar'da ikamet eden ve 85 ve üzeri yaş grubundaki yakınına bakan 177 yetişkin üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu kişilere nicel araştırma kapsamında yüz yüze görüşerek anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, sosyal bilimler için geliştirilmiş olan SPSS istatistik programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda görülmüştür ki, cinsiyet ile yaşlı bakımını üstlenme sorumluluğu arasında ilişki vardır ve bu ilişkide, ataerkil değerler ile düşük sosyo-ekonomik seviye etkilidir. Ayrıca, örneklem grubundaki kadınlar evde yaşlı bakımı sorumluluğu üstlenmiş olmaktan dolayı bazı sosyal ve psikolojik problemler yaşamaktadırlar. Bununla birlikte, örneklem grubundaki kadınların yaşlı bakımı sorumluluğuyla ilgili tutumu erkeklere göre daha eşitlikçi bir nitelik taşımaktadır.

Keywords

Toplumsal Cinsiyet, Yaşlılık, Yaşlı Bakımı, Evde Bakım, Ataerkillik

Read: 1,229

Download: 422