HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 399-408
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bretton Woods sisteminin 1973’de sona ermesiyle birlikte serbest kura dayalı döviz kuru rejimlerinin uygulanmaya başlanması, finansal piyasalardaki gelişmeler, yabancı sermaye üzerindeki kontrollerin azaltılması ve 1997-98 Asya Krizi, döviz kuru ile hisse senetleri fiyatları arasındaki dinamik ilişkileri araştıran teorik ve uygulamalı çalışmaların sayısını ve önemini oldukça arttırmıştır. Finansal piyasanın oldukça hassas yönünü oluşturan ve dolayısıyla iç ve dış gelişmelerden oldukça çabuk etkilenen bu iki piyasa türünün ekonomik gelişmede önemli bir yere sahip olduğu genel kabul görmektedir. İki piyasada da oluşan tepkiler uygulanan politikaların sonuçlarını görmek açısından oldukça önemlidir. Yatırımcılar açısından da döviz kuru ve sermaye piyasaları arasındaki ilişki, bu piyasaların gelecek dönem değerlerini belirlemek açısından önem taşımaktadır. Özellikle iki piyasanın ekonomik kriz ifadesiyle birlikte sık anılır olması ilginin başlıca göstergesidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalara bakıldığında hisse senedi ve döviz kuru arasındaki ilişkiye yönelik “geleneksel” ve “portföy dengesi” yaklaşımları olmak üzere iki farklı temel yaklaşım görülmektedir. Bu çalışmada döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki araştırılmıştır. 2006:1-2015:4 dönemi aylık verilerinin kullanıldığı analizde, Johansen ko-entegrasyon ve hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular şu şekildedir; (1) döviz kuru ve hisse senedi fiyatları aynı seviyede durağan ve ko-entegredirler, (2) döviz kurundan hisse senetleri fiyatlarına doğru güçlü bir nedensel ilişki vardır, (3) diğer taraftan hisse senetlerinden döviz kurlarına doğru nedensel ilişki yoktur.

Keywords

Abstract

That was begun implement the free rate based exchange rate regime with the end of the Bretton Woods system in the 1973, developments in financial markets, reducing controls on foreign capital and the 1997-98 Asian crisis, explores the dynamic relationship between the exchange rate and stock prices in the theoretical and the number of practical work and markedly increases its significance. Constitute the very sensitive aspect of the financial markets and hence affected quite quickly from internal and external developments is generally agreed that these two market types that have an important place in economic development. The reactions that occur in both markets is very important to see the results of policies. The relationship between the exchange rate and capital markets, for investors, it is important in determining the future value of this market. In particular, is the main indicator of market interest is often referred to with two expressions of the economic crisis. Considering the work done so far for stocks and exchange relations between "traditional" and "portfolio balance" approach seems to be of two basic approaches. This article attempts to examine whether stock market and foreign exchange market are related to each other. In the analyses, Johansen co integration method and error correction mechanism are used on the montly data for the period 2006:1 to 2015:4. The major findings of the study are (1) exchange rate and stock price are integrated same order and co-integrated, (2) there is a strong causility from Exchange to stock price, (3) on the other hand, there is no causility from stock price to exchange rate.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics