HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICES AND EXCHANGE RATE

Author : Burcu YILMAZ ŞAHİN -- Servet CEYLAN
Number of pages : 399-408

Abstract

Bretton Woods sisteminin 1973’de sona ermesiyle birlikte serbest kura dayalı döviz kuru rejimlerinin uygulanmaya başlanması, finansal piyasalardaki gelişmeler, yabancı sermaye üzerindeki kontrollerin azaltılması ve 1997-98 Asya Krizi, döviz kuru ile hisse senetleri fiyatları arasındaki dinamik ilişkileri araştıran teorik ve uygulamalı çalışmaların sayısını ve önemini oldukça arttırmıştır. Finansal piyasanın oldukça hassas yönünü oluşturan ve dolayısıyla iç ve dış gelişmelerden oldukça çabuk etkilenen bu iki piyasa türünün ekonomik gelişmede önemli bir yere sahip olduğu genel kabul görmektedir. İki piyasada da oluşan tepkiler uygulanan politikaların sonuçlarını görmek açısından oldukça önemlidir. Yatırımcılar açısından da döviz kuru ve sermaye piyasaları arasındaki ilişki, bu piyasaların gelecek dönem değerlerini belirlemek açısından önem taşımaktadır. Özellikle iki piyasanın ekonomik kriz ifadesiyle birlikte sık anılır olması ilginin başlıca göstergesidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalara bakıldığında hisse senedi ve döviz kuru arasındaki ilişkiye yönelik “geleneksel” ve “portföy dengesi” yaklaşımları olmak üzere iki farklı temel yaklaşım görülmektedir. Bu çalışmada döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki araştırılmıştır. 2006:1-2015:4 dönemi aylık verilerinin kullanıldığı analizde, Johansen ko-entegrasyon ve hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular şu şekildedir; (1) döviz kuru ve hisse senedi fiyatları aynı seviyede durağan ve ko-entegredirler, (2) döviz kurundan hisse senetleri fiyatlarına doğru güçlü bir nedensel ilişki vardır, (3) diğer taraftan hisse senetlerinden döviz kurlarına doğru nedensel ilişki yoktur.

Keywords

Hisse Senetleri Fiyatları, Döviz Kuru, Johansen Ko-Entegrasyon, Hata Düzeltme Modeli

Read: 803

Download: 246