SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİ
SELF-EFFICACY OF SOCİAL STUDİES TEACHERS RELATED TO USING OF DRAMA METHOD

Author : Hakkı YAPICI
Number of pages : 371-381

Abstract

Bu çalışma, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterliklerini belirlenmeyi ve çeşitli değişkenlere göre değerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın örneklemi, 2014–2015 eğitim-öğretim yılında Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane illerinde görev yapmakta olan 45 (Bayan) ile 60 (Erkek) toplam 105 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma, tarama modeliyle yapılmıştır. Öğretmen görüşlerini belirlemede; cinsiyet, kıdem, mezun olunan fakülte gibi özellikler ele alınmıştır. Araştırmanın verileri, “tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum” 5’li Likert tipindeki 46 maddelik Sosyal Bilgiler öğretmen görüşlerini içeren derecelendirme tipindeki drama yöntemini kullanmaya yönelik görüş ölçeği (Maden, 2010: 266) ile toplanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği, anlaşılabilirlik ve güvenirliliği sağlanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı Alpha 0.959, KMO 0,707 olarak belirlenmiştir. Öğretmen görüşlerini belirlemede madde bazında frekans (n) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 ile analiz edilmiştir. Yapılan istatistiki analizler sonucunda, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik “Katılıyorum” düzeyinde öz yeterliğe sahip oldukları ve öz yeterlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği ancak mezuniyet durumuna göre eğitim fakültesi mezunu ile kıdem değişkenine göre 1-15 yıl arası kıdeme sahip Sosyal Bilgiler öğretmenleri lehine anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Drama, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Öz Yeterlilik, Analiz

Read: 687

Download: 236