TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DİL FELSEFESİ EĞİTİMİ
EDUCATION OF PHILOSOPY OF LANGUAGE WITHIN THE FRAME OF THE VIEWS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS

Author : Neslihan KARAKUŞ
Number of pages : 273-283

Abstract

Dil felsefesi dilin özünü, anlamını, kökenini, felsefi açıdan sorgular. Bu sorgulamayı yapabilmek için belli bir alt yapıya sahip olmak, bu alanda belli bir eğitimden geçmek gerekmektedir. Filoloji bölümlerinin yanında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Türkçe Öğretmenliği bölümleri bu eğitimin alt yapısının oluşturulabileceği bölümler arasındadır. Çalışmada Türkçe öğretmenlerinin görüşleri çerçevesinde ülkemizdeki dil felsefesi eğitimi incelenmiştir. Çalışmanın amacı Türk dilinin inceliklerini, etimolojisini kavramış olması beklenen Türkçe öğretmeni adaylarının dil felsefesi eğitimine dair görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun güvenilirliğinin hesaplanmasında Miles ve Huberman tarafından ortaya konulan güvenirlik formülü kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2014-2015 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2 ve 3. sınıflarda öğrenim gören 20 öğretmen adayından oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Genel olarak öğretmen adaylarının dil eğitimine ve dil derslerine sıcak baktıkları görülmüştür. Bazı hususlarda yetersizlikler olduğunu dile getiren öğrenciler, özellikle eğitim sisteminin ve müfredatın yetersizliği ile üniversite hocalarının yaklaşımlarının öğretmen adaylarını olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Lisans programında öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandıracak olan felsefeye yönelik ve dilin geçmişi, yapısı, etimolojisine yönelik bir ders bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunun bir eksiklik olduğu, Türkçe öğretmenlerinin bu konularda donanımlı olarak mezun olmaları gerektiği düşünülmektedir

Keywords

Dil Felsefesi, Dil Eğitimi, Etimoloji, Eleştirel Düşünce, Türkçe Öğretmeni Adayı

Read: 666

Download: 229