JIGSAW-II TEKNİĞINİN OMURGALI HAYVANLAR KONUSUNDA ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Fen Bilgisi Eğitimi
Number of pages: 33-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sorgulamak öğrenmenin en önemli aracıdır. Günümüzde öğrenciler üreten ve sorgulayan bireyler olarak gelişmiş ülkelerde eğitilmektedirler. Bu çıkarım için eğitimcilerin uyguladıkları kuramlardan biriside işbirlikçi öğretme kuramıdır. Bu amaçla işbirlikçi öğrenme kuramının tekniklerinden olan Jigsaw-II tekniği bu çalışmada kullanılmıştır. Bu alanda yapılan araştırma sayısının Türkiye’de yetersiz olması sebebiyle böyle bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebep ile araştırmanın amacı Jigsaw-II tekniğinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarılarına etkisini araştırmaktır. Araştırmanın evreni Bornova ilçesinde öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileri olup, örneklem grubu olarak olasılıklı küme örneklem seçim yoluyla ile Yeşilçam İlköğretim okulunda öğrenim görmekte olan öğrencilerden rasgele seçim ilen 5/B ve 5/C sınıflarındaki öğrenciler seçilmiştir. Yirmişer kişiden oluşan 5/ B sınıfı öğrencileri deney grubunu, 5/ C sınıfı öğrencileri ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın deney grubunda Jigsaw-II tekniği kullanılarak omurgalı canlılar konusunda 2 hafta ve 6 ders saati boyunca işlenmiştir. Araştırmada Nicel ve nitel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Uygulama sonrası son test olarak çoktan seçmeli ve alternatif soru tiplerinden oluşan 12 soruluk akademik başarı testi uygulanıp, elde edilen veriler ilişkisiz örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca öğrencilere 3 tane açık uçlu sorular sorularak ders in işlenişi hakkında veri toplanmıştır. Analiz sonuçları deney grubu lehine anlamlı bulunmuştur. Jigsaw-II tekniği öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki başarılarını arttırmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin ders işleyişi hakkında olumlu düşüncelere sahip oldukları saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Questioning is the most important tool of learning. Today, students have educated as inquirer, producer and sharer in developed countries. For that implication, one of the teaching theories is cooperative teaching method applied by educators. Therefore Jigsaw-II Technique one of the technique of cooperative teaching method was used in this study. In this area the inadequate number of studies of Jigsaw-II Technique carried out in Turkey is required to make such a study. Therefore the purpose of this research is to present the effect of Jigsaw-II techniques in 5th grade elementary students’ academic achievement in science and technology course. The population of this research is 5ht. Grade students of Bornova providence, as sampling group 5/B and 5/C grade students were selected randomly by clustering sampling method from Yeşilçam Elementary school. 20-student each from 5/B class formed experimental group and from 5/C class formed control group. By using Jigsaw-II technique subject of vertebrates were taught for 6 hours (in two weeks) in experimental group. Quantitative and Qualitative methods were applied in this research. After intervention, as a post test the 12-item containing multiple questions and alternative methods questions, such as, concept map, branching tree, constructed grid, academic achievement test was applied and gathering data was analyzed by independent t-test. Moreover 3 open-ended questions were asked to collect data about lesson process. Results showed that there is significantly in favor of the experimental group. Jigsaw-II technique increased the success of students in science and technology course. Meanwhile it was found students have positive thoughts about lesson process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics