JIGSAW-II TEKNİĞINİN OMURGALI HAYVANLAR KONUSUNDA ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
EFFECT OF JIGSAW-II TECHNIQUES OF VERTEBRATE ANIMALS REGARDING STUDENTS’ ACHIEVEMENT

Author : Hakan TÜRKMEN -- Gamze ATASAYAR YAMIK
Number of pages : 33-46

Abstract

Sorgulamak öğrenmenin en önemli aracıdır. Günümüzde öğrenciler üreten ve sorgulayan bireyler olarak gelişmiş ülkelerde eğitilmektedirler. Bu çıkarım için eğitimcilerin uyguladıkları kuramlardan biriside işbirlikçi öğretme kuramıdır. Bu amaçla işbirlikçi öğrenme kuramının tekniklerinden olan Jigsaw-II tekniği bu çalışmada kullanılmıştır. Bu alanda yapılan araştırma sayısının Türkiye’de yetersiz olması sebebiyle böyle bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebep ile araştırmanın amacı Jigsaw-II tekniğinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarılarına etkisini araştırmaktır. Araştırmanın evreni Bornova ilçesinde öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileri olup, örneklem grubu olarak olasılıklı küme örneklem seçim yoluyla ile Yeşilçam İlköğretim okulunda öğrenim görmekte olan öğrencilerden rasgele seçim ilen 5/B ve 5/C sınıflarındaki öğrenciler seçilmiştir. Yirmişer kişiden oluşan 5/ B sınıfı öğrencileri deney grubunu, 5/ C sınıfı öğrencileri ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın deney grubunda Jigsaw-II tekniği kullanılarak omurgalı canlılar konusunda 2 hafta ve 6 ders saati boyunca işlenmiştir. Araştırmada Nicel ve nitel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Uygulama sonrası son test olarak çoktan seçmeli ve alternatif soru tiplerinden oluşan 12 soruluk akademik başarı testi uygulanıp, elde edilen veriler ilişkisiz örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca öğrencilere 3 tane açık uçlu sorular sorularak ders in işlenişi hakkında veri toplanmıştır. Analiz sonuçları deney grubu lehine anlamlı bulunmuştur. Jigsaw-II tekniği öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki başarılarını arttırmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin ders işleyişi hakkında olumlu düşüncelere sahip oldukları saptanmıştır.

Keywords

Jigsaw-II Tekniği, İşbirlikli Öğrenme, Fen Öğretimi

Read: 1,190

Download: 433