PRODUCT DIVERSIFICATION IN TOURISM AND WELLNESS TOURISM: INVESTIGATION IN THE SCOPE OF GERMAN TOUR OPERATORS‘ CATALOGUES OF THE CHANGE BETWEEN 2004-2014

Author :  

Year-Number: 2015- 36
Language : null
Konu : Turizm İşletmeciliği
Number of pages: 223-234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm pazarında artan rekabet, ürün değeri oluşturmada tur operatörlerini ürün çeşitliliğine gitmeye zorlamıştır. Ürün çeşitliliğini artırma, turizm pazarında tur operatörlerinin başarısını belirleyen bir özelliğe sahiptir. Hızla değişen yaşam koşulları günümüz insanını bir taraftan alternatif tatil arayışlarına iterken, diğer taraftan da tatilden daha fazla değer beklentisi içerisine sokmaktadır. Wellness turizmi de bu arayışlara cevap vermek üzere ortaya çıkan turizm ürün çeşitlerindendir. Bu çalışmanın amacı; Neckermann, Thomas Cook ve TUI gibi Almanya çıkışlı çalışan tur operatörlerinin 2004 ve 2014 yıllarındaki kataloglarının, destinasyonlar ve konaklama işletmeleri kategorilerinde karşılaştırmalı olarak ele alınması ile wellness turizminin öneminin, gelişiminin ve geleceğe yönelik göstereceği gelişmelerin ortaya konulmasıdır. Çalışmanın bir diğer amacı ise günümüzde birçok destinasyon ve konaklama işletmesi için temel turizm ürününe dönüşen wellness’ın, Türkiye için deniz-kum-güneş turizmine bir alternatif olup olamayacağı konusunda netlik sağlayarak beklentilere ışık tutmaktır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup, nitel veri analizi bilindiği gibi, gözlem ve görüşme gibi veri toplama yöntem ve teknikleri ile elde edilen verilerin düzenlendiği, kategorilere ayrıldığı, temaların keşfedildiği ve sonuçta tüm bu sürecin rapora aktarıldığı bir etkinlikler toplamıdır. Katalog incelemeleri sonucunda Alman tur operatörlerinden bazılarının Türkiye’ye yönelik wellness turizminde sadece kıyı şeridiyle sınırlı paket tatiller sunduğu, wellness ürün ve hizmetlerini deniz-kum-güneş turizmini tamamlayıcı bir unsur olarak gördükleri ve Sapanca gibi iç turizmde wellness alanında markalaşmış destinasyonları henüz programlarına almadıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, Türkiye turizminde ürün çeşitlendirilmesine gidilirken sürdürülebilir ürün değerinin artırılması için wellness turizmi gibi bir dizi öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Competition raises in tourism market has forced tour operators to

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics