PİYANO EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN BAROK DÖNEM PİYANO REPERTUARINA YÖNELİK GÜÇLÜK DÜZEYİ ALGILARININ İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION DIFFICULTY LEVEL OF PERCEPTION INTO BAROQUE PERIOD FOR PIANO REPERTOIRE OF STUDENTS PİANO EDUCATION

Author : İzzet YÜCETOKER
Number of pages : 217-223

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin yardımcı çalgı piyano dersinde seslendirdikleri barok dönem eserlerine yönelik güçlük düzeyi algılarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Nicel yöntem kullanılarak yapılan bu araştırmanın evrenini 2014 – 2015 öğretim yılında öğrenim gören Niğde ve Necmettin Erbakan Üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören 281 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Yücetoker ve Şentürk (2014) tarafından geliştirilen “Barok Dönem Piyano Eserlerine Yönelik Güçlük Düzeyi Algı Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde ise betimsel istatistiklerin yanı sıra her değişkene yönelik t testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey anlamlılık testi kullanılmış olup bu verilerin çözümlenmesi için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre piyano eğitimi öğrencileri barok dönem eserlerin teknik, müzikalite ve genel yapısından dolayı güçlük yaşadığı ve sınıf düzeyleri arttıkça bu güçlüklerin de doğru orantıda arttığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında barok dönem eserlerini seslendirmekten hoşlanan öğrencilere göre hoşlanmayan öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığında öğrencilerin barok dönem eserlerine yönelik güçlük algılarını değiştirmek açısından çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Müzik Eğitimi, Barok Dönem, Piyano Eğitimi, Repertuar, Algı

Read: 1,225

Download: 457