PİYANO EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN BAROK DÖNEM PİYANO REPERTUARINA YÖNELİK GÜÇLÜK DÜZEYİ ALGILARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 217-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğrencilerin yardımcı çalgı piyano dersinde seslendirdikleri barok dönem eserlerine yönelik güçlük düzeyi algılarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Nicel yöntem kullanılarak yapılan bu araştırmanın evrenini 2014 – 2015 öğretim yılında öğrenim gören Niğde ve Necmettin Erbakan Üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören 281 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Yücetoker ve Şentürk (2014) tarafından geliştirilen “Barok Dönem Piyano Eserlerine Yönelik Güçlük Düzeyi Algı Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde ise betimsel istatistiklerin yanı sıra her değişkene yönelik t testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey anlamlılık testi kullanılmış olup bu verilerin çözümlenmesi için SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre piyano eğitimi öğrencileri barok dönem eserlerin teknik, müzikalite ve genel yapısından dolayı güçlük yaşadığı ve sınıf düzeyleri arttıkça bu güçlüklerin de doğru orantıda arttığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında barok dönem eserlerini seslendirmekten hoşlanan öğrencilere göre hoşlanmayan öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığında öğrencilerin barok dönem eserlerine yönelik güçlük algılarını değiştirmek açısından çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the music education department at the faculty of education students studying piano at the difficulty level of perception of auxiliary instruments for baroque works sung by several variables. The universe of this research using quantitative methods made 2014 - 2015 academic year studying in Nigde and Necmettin Erbakan University studying in the faculty of education music education department connected to form 281 students. Research data, Yucetoker and Senturk (2014) "developed by Perception Scale for the Level of difficulty Baroque Piano Works" and collected. The analysis of the survey data as well as descriptive statistics for each variable t test, one way ANOVA and Tukey significance test is used SPSS 16.0 software package for the analysis of these data is used. The piano students baroque works according to the findings of the survey technique and musicality that have difficulties due to the overall structure and grade levels increases appeared to be increased in the correct proportion of these challenges. Besides, according to the students who like to sing the baroque works like a significant difference was found between the students. These results challenge several recommendations for changing the perception of the baroque works of students has been developed in the light.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics