KAMU ÇALIŞANLARININ YAŞADIKLARI İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNSİZLİĞİNE OLAN ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ARACILIK ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 351-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde çalışanların aile hayatları ile iş hayatlarının senkronize bir şekilde sürdürülmesi hem bireysel hem de örgütsel açıdan önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada işgörenlerin yaşadıkları iş-aile/aile-iş çatışmasının iş tatminsizliğine olan etkisi ve bu süreçte örgütsel sinizmin rolünü belirlemek amaçlanmıştır. Bitlis İli, Tatvan İlçesinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu çalışanlarından (n=269) anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesi (keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi) neticesinde iş-aile çatışmasının iş tatmin seviyesini negatif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülürken, iş-aile çatışmasının örgütsel sinizmi pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Aile-iş çatışması ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenirken, aile-iş çatışmasının örgütsel sinizmi pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür. Örgütsel sinizmin ise iş tatminini negatif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenirken, iş-aile çatışmasının iş tatminine olan etkisinde örgütsel sinizmin kısmî aracılık rolü oynadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar literatürdeki araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays sustaining of employees’ family life and work life in synchronized manner is important in terms of both in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics