KAMU ÇALIŞANLARININ YAŞADIKLARI İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNSİZLİĞİNE OLAN ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ARACILIK ROLÜ
MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE IMPACT OF WORK-FAMILY AND FAMILY-WORK CONFLICT THAT PUBLIC EMPLOYEES FACED OFF ON JOB DISSATISFACTION

Author : Haluk ERDEM -- Gökdeniz Kalkın ERKAN
Number of pages : 351-369

Abstract

Günümüzde çalışanların aile hayatları ile iş hayatlarının senkronize bir şekilde sürdürülmesi hem bireysel hem de örgütsel açıdan önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada işgörenlerin yaşadıkları iş-aile/aile-iş çatışmasının iş tatminsizliğine olan etkisi ve bu süreçte örgütsel sinizmin rolünü belirlemek amaçlanmıştır. Bitlis İli, Tatvan İlçesinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu çalışanlarından (n=269) anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesi (keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi) neticesinde iş-aile çatışmasının iş tatmin seviyesini negatif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülürken, iş-aile çatışmasının örgütsel sinizmi pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Aile-iş çatışması ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenirken, aile-iş çatışmasının örgütsel sinizmi pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür. Örgütsel sinizmin ise iş tatminini negatif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenirken, iş-aile çatışmasının iş tatminine olan etkisinde örgütsel sinizmin kısmî aracılık rolü oynadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar literatürdeki araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Keywords

İş-Aile Çatışması, Örgütsel Sinizm, İş Tatmini, Kamu Çalışanları

Read: 758

Download: 232