İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Din Eğitimi
Number of pages: 85-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sürecinin temel öğelerinden biri öğretmendir. Öğretmen, öğretimi gerçekleştiren, ders sürecini yöneten, eğitim etkiliğinin ölçme ve değerlendirmesini yapan kişidir. Bu bakımdan öğretmenin profesyonel nitelikleri öğretimin kalitesini etkilemektedir. Öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları bu çoklu görev yapısı onları profesyonel bir anlayışla mesleklerini icra etmelerini gerektirmektedir. Profesyonellik bir iş için gerekli tüm niteliklerin elde edilmesini gerekli kılmaktadır. Öğretmenlik de önde gelen profesyonel mesleklerden biridir. Bu araştırmanın amacı; imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin profesyonellik algılarını belirlemek ve mesleki profesyonelliğe ilişkin düşüncelerini değerlendirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada, imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin profesyonelleşme durumları ile öğretmenlerin profesyonelliğini etkileyen ana kategoriler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Kastamonu ve Karabük Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı imam hatip lise ve ortaokullarında görev yapan 70 meslek dersleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel bilgi Formu” ile “Öğretmen Profesyonelliği Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde “tek yönlü varyans analizi”, bağımsız örneklemler t-testi” ve “SPSS 16.0 Paket Programı’ndan yararlanılmıştır. Araştırma sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin büyük çoğunluğu (%92,9) profesyonel yeterliliğe sahip olduklarını düşünmektedirler. (2) Öğretmenler mesleki profesyonellikleri üzerinde okul yönetiminin (X=4,28), öğretmenin kişiliğinin (X=4,02) ve hükümetin eğitim politikasının (X=3,66) başta gelen önemli etkenler olduğunu, diğer taraftan meslek yaşamı (X=3,28) ile maaş ve ücretlerin (X=3,00) mesleki profesyonellik üzerinde çok etkisinin olmadığını düşünmektedirler.

Keywords

Abstract

One of the basic elements of the process of education is a teacher. Teacher is the one who interact with students, manage lessons, measure and evaluate lesson process. In this regard, the teacher's professional qualities affect the quality of instruction. Teachers are faced with this multi-tasking structure to them requires a professional approach their profession. Professionalism requires that getting all the necessary qualifications for a job. Teaching is one of the leading professional occupations. The aim of this research is to reveal that the professionalism approaches of imam-hatip high school teachers, effective and ineffective factors about their professionalism. For this purpose, it has been analyzed that the professionalization of teachers and provider factors affecting professionalism of the teachers with such a thing as influential actors. The sample of the survey is 70 imam-hatip high school vocational courses teachers. In the research, ‘Teacher Professionalism Inventory’ and ‘Personal Information Form’ were used. In the analysis of data, it was benefited from ‘One Way Analysis of Variance’, ‘Independent Simple t-Test’ and ‘SPSS 16.0’ in order to analyses data. According to the results of the research it was found that (1) the vast majority of imam-hatip high school teachers (92,9%) believes that they have the professional qualities. (2) The school management (X = 4.28), the teacher's personality (X = 4.02) and the government's education policy (X = 3.66) are the foremost important factors, on the other hand, occupational career (X = 3.28) and the salary and wages (X = 3.00) are unimportant factors on the teachers professionalism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics