İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON PROFESSIONALISM OF IMAM-HATIP HIGH SCHOOL TEACHERS

Author : Abdulkadir ÇEKİN
Number of pages : 85-100

Abstract

Eğitim sürecinin temel öğelerinden biri öğretmendir. Öğretmen, öğretimi gerçekleştiren, ders sürecini yöneten, eğitim etkiliğinin ölçme ve değerlendirmesini yapan kişidir. Bu bakımdan öğretmenin profesyonel nitelikleri öğretimin kalitesini etkilemektedir. Öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları bu çoklu görev yapısı onları profesyonel bir anlayışla mesleklerini icra etmelerini gerektirmektedir. Profesyonellik bir iş için gerekli tüm niteliklerin elde edilmesini gerekli kılmaktadır. Öğretmenlik de önde gelen profesyonel mesleklerden biridir. Bu araştırmanın amacı; imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin profesyonellik algılarını belirlemek ve mesleki profesyonelliğe ilişkin düşüncelerini değerlendirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada, imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin profesyonelleşme durumları ile öğretmenlerin profesyonelliğini etkileyen ana kategoriler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Kastamonu ve Karabük Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı imam hatip lise ve ortaokullarında görev yapan 70 meslek dersleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel bilgi Formu” ile “Öğretmen Profesyonelliği Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde “tek yönlü varyans analizi”, bağımsız örneklemler t-testi” ve “SPSS 16.0 Paket Programı’ndan yararlanılmıştır. Araştırma sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin büyük çoğunluğu (%92,9) profesyonel yeterliliğe sahip olduklarını düşünmektedirler. (2) Öğretmenler mesleki profesyonellikleri üzerinde okul yönetiminin (X=4,28), öğretmenin kişiliğinin (X=4,02) ve hükümetin eğitim politikasının (X=3,66) başta gelen önemli etkenler olduğunu, diğer taraftan meslek yaşamı (X=3,28) ile maaş ve ücretlerin (X=3,00) mesleki profesyonellik üzerinde çok etkisinin olmadığını düşünmektedirler.

Keywords

Din Eğitimi, İmam-Hatip Lisesi, Mesleki Eğitimi, Öğretmenlik, Profesyonellik

Read: 1,265

Download: 491