KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TEFSİR

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 101-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’an-ı Kerim, klasik Türk edebiyatının en temel kaynağıdır. Bu edebiyatın mahsullerinde Kur’an-ı Kerim’in tür, şekil, konu, remiz, mazmun, dil ve üslup bakımından belirleyici tesirleri üzerine birçok ilmî tespit yapılmıştır. Söz konusu ilmî etütlerde şairlerin Kur’an-ı Kerim’den ne şekilde istifade ettikleri de birçok defa ortaya konmuştur. Yalnız, şairlerin Kur’an-ı Kerim’den istifade yolları ifade edilirken ve klasik Türk şiirinde Kur’an-ı Kerim’in belirleyici olduğu türler tasnif edilirken manzum tefsirlere hiç değinilmemiştir. Oysa klasik Türk edebiyatı mahsulleri arasında müstakil bir tür olarak tefsir veya tefsirnâme şeklinde adlandırılmaya müsait bazı eserler vardır. Divanlarda ve mesnevilerde başlıklarına Kur’an-ı Kerim ayetleri kaydedilen ve muhtevaları da söz konusu ayetlerin manasıyla örtüşen manzumelerle karşılaşılmaktadır. Daha da önemlisi tefsir alanında bir eser yazmak amacıyla mahsus telif edilmiş manzum eserler vardır. Ancak, manzum tefsir yazmak kastıyla özelikle telif edilmiş söz konusu müstakil eserlerin klasik Türk edebiyatında yaygın bir tür olduğu söylenemez. Şimdiye kadar tespit edilen eserler sınırlı sayıdadır. Dolayısıyla bu eserlerin sabit veya gelenekselleşmiş bir tarzı da yoktur. Söz konusu eserlerin birkaçı manzum kırk hadis tercümelerine öykünerek yazılmış manzum kırk ayet tefsiridir. Bazısı Fatiha veya İhlas gibi sadece bir surenin tefsiri olmak üzere yazılmıştır. Bazısı Yasin, Mülk ve Nebe surelerinin tefsiridir. Bazısı ise her bir manzumesinde farklı surelerden seçilmiş ayetlerin mevzubahis edildiği eserlerdir.

Keywords

Abstract

It is well-documented in the literature that Holy Quran, as being the most fundamental source of the classical Turkish literature, has a profound influence on classical Turkish works in terms of type, shape, subject, symbol, language and wording. Although there are numerous studies in which researchers exhibited how poets benefited from Holy Quran, these researchers did not refer to poetic tefsirs. However, there are some works that can be named as tefsir or tefsirname, which have an attribute to be an original type of literature, among the works written in the area of classical Turkish literature. There are numerous poems that have Holy Quran verses in their titles in the

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics