ALMANCA BÖLÜMLERİNDE PROBLEME DAYALI AKTİF ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAM ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PROBLEM-BASED ACTIVE LEARNING TO THE STUDENT’S CONCEPT LEARNING

Author : Bülent KIRMIZI
Number of pages : 37-47

Abstract

Bu araştırmanın amacı; üniversitelerin Almanca öğretmenliği ve Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde okutulan “Edebi Metin Yorumu” derslerinde probleme dayalı aktif öğrenmenin öğrencilerin edebi metinleri yorumlamalarına etkisinin nitel bir analizini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerine göre gerçekleştirilen bu çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören toplam 35 öğrenci üzerinde, Edebi Metin Yorumu konusunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki veriler 20 ders saati süren bir uygulamadan sonra öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorulardan elde edilmiştir. Çalışmada yer alan açık uçlu sorular nitel boyutta açık kodlama biçiminde kodlanmıştır. Konular deney grubunda probleme dayalı öğrenme yöntemi ile kontrol grubunda ise klasik yöntem olarak da bilinen geleneksel öğretim yöntemiyle işlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler, probleme dayalı aktif öğrenme yönteminin edebi metin yorumu ve kavramsal gelişim açısından etkili olduğunu ve bunun yanında kavram yanılgılarını da en aza indirdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Almanca Öğretimi, Kavram Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme, Aktif Öğrenme

Read: 1,322

Download: 528