ALMANCA BÖLÜMLERİNDE PROBLEME DAYALI AKTİF ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAM ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2015- 38
Number of pages: 37-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; üniversitelerin Almanca öğretmenliği ve Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde okutulan “Edebi Metin Yorumu” derslerinde probleme dayalı aktif öğrenmenin öğrencilerin edebi metinleri yorumlamalarına etkisinin nitel bir analizini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerine göre gerçekleştirilen bu çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören toplam 35 öğrenci üzerinde, Edebi Metin Yorumu konusunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki veriler 20 ders saati süren bir uygulamadan sonra öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorulardan elde edilmiştir. Çalışmada yer alan açık uçlu sorular nitel boyutta açık kodlama biçiminde kodlanmıştır. Konular deney grubunda probleme dayalı öğrenme yöntemi ile kontrol grubunda ise klasik yöntem olarak da bilinen geleneksel öğretim yöntemiyle işlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler, probleme dayalı aktif öğrenme yönteminin edebi metin yorumu ve kavramsal gelişim açısından etkili olduğunu ve bunun yanında kavram yanılgılarını da en aza indirdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to present a qualitative analysis of the effect of problem-based active learning in the “Literary Theory” lessons that are given in the German Teaching and German Language and Literature departments of the universities to the student’s learning of literature concepts. Document analysis technique was used in this study that is conducted according to qualitative research methods. The research was carried out in general literary theories and on a total of 35 students that receive education in the third and fourth grades of German Language and Literature Department in Fırat University in the academic year 2012-2013. The data of the study were achieved from the open ended questions that were asked to the students after 20 lessons lasting application. The open ended questions that are in the study, was coded qualitatively in the form of open coding. The subjects were discussed with the problem-based learning method in the experimental group and with the traditional teaching method that is also known as classical method, in the control group. In the data obtained at the end of the study it was confirmed that problem-based active learning is effective in concept learning and conceptual development and also minimizing the misconceptions.

Keywords