ALMANYA’DAKİ TÜRKLERİN TÜRKÇEYLE İLGİLİ SORUNLARININ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Alman Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 11-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkler 1960’lı yıllardan bu yana Almanya’da yaşayan azınlıklar içinde en önemli nüfusu oluşturmaktadır. Yaklaşık üç milyon nüfusuyla artık günümüzde Alman toplumuna entegre olmuş ve adaptasyon gibi problemleri çoktan geride bırakmıştır. Bu araştırmanın amacı, Almanya’da yarım aşırı geride bırakmış olan Türklerin, günlük yaşamlarında Türkçeye hangi oranda yer verdiklerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ankette, Türkiye ile ilgili duygu ve düşünceleri belirlenmeye çalışılarak, yaşanan anadil sorunlarında bu faktörlerin rol oynayıp oynamadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Veriler, 2014 yılında Almanya’da ikamet eden farklı sosyo-kültürel düzeylere sahip 150 kişiden toplanmıştır. Almanya’ya Türk göçü, Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 30 Ekim 1961 tarihinde imzalamış oldukları işgücü anlaşması ile başlar ve böylece 1. kuşak Türk işçileri Almanya’ya giderler. Bu güne gelindiğinde artık üçüncü kuşaktan bahsedilmektedir. Türklerin Almanya’da mı yoksa Türkiye’de mi kendilerini yabancı hissettikleri elbette kişilere göre değişkenlik göstermektedir. Çalışmadan elde edilen veriler, Almanya’daki Türklerin Türkiye’de yaşamakla ilgili birçok tereddüt ve kaygılarının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu kaygıların başında ise Türkiye’deki birinci derece akrabalarının onlara karşı tutum ve davranışlarındaki olumsuzluklar yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The Turks are the most important population of minorities living in Germany since 1960. Approximately three million people with such problems now been integrated into German society today and adaptation already left behind. The aim of the research, which the Turks left behind in Germany for half a century, is to determine to what extent they have in their daily lives Turkish. The questionnaire prepared for this purpose, by trying to determine thoughts and feelings about Turkey, the problems experienced native has sought to demonstrate that these factors play a role. Data are resident in Germany in 2014 with different socio-cultural level that was collected from 150 people. Turkish migration to Germany, the Federal Republic of Germany and Turkey begins with the labor agreement that we have signed on 30 October 1961 and 1 generation costs so that Turkish workers to Germany. Scroll to the day when this is no longer referred to the third generation. In the Turks in Germany themselves whether Turkey of course vary according to the person they felt foreign. The data obtained from the study, found that reveals the many doubts and concerns about the Turks living in Turkey in Germany. The first of these concerns is located in negative attitudes and behaviors towards them first-degree relatives in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics