ALMANYA’DAKİ TÜRKLERİN TÜRKÇEYLE İLGİLİ SORUNLARININ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF SOURCES OF TURKS WITH TURKISH PROBLEMS IN GERMANY

Author : Bülent KIRMIZI
Number of pages : 11-20

Abstract

Türkler 1960’lı yıllardan bu yana Almanya’da yaşayan azınlıklar içinde en önemli nüfusu oluşturmaktadır. Yaklaşık üç milyon nüfusuyla artık günümüzde Alman toplumuna entegre olmuş ve adaptasyon gibi problemleri çoktan geride bırakmıştır. Bu araştırmanın amacı, Almanya’da yarım aşırı geride bırakmış olan Türklerin, günlük yaşamlarında Türkçeye hangi oranda yer verdiklerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ankette, Türkiye ile ilgili duygu ve düşünceleri belirlenmeye çalışılarak, yaşanan anadil sorunlarında bu faktörlerin rol oynayıp oynamadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Veriler, 2014 yılında Almanya’da ikamet eden farklı sosyo-kültürel düzeylere sahip 150 kişiden toplanmıştır. Almanya’ya Türk göçü, Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 30 Ekim 1961 tarihinde imzalamış oldukları işgücü anlaşması ile başlar ve böylece 1. kuşak Türk işçileri Almanya’ya giderler. Bu güne gelindiğinde artık üçüncü kuşaktan bahsedilmektedir. Türklerin Almanya’da mı yoksa Türkiye’de mi kendilerini yabancı hissettikleri elbette kişilere göre değişkenlik göstermektedir. Çalışmadan elde edilen veriler, Almanya’daki Türklerin Türkiye’de yaşamakla ilgili birçok tereddüt ve kaygılarının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu kaygıların başında ise Türkiye’deki birinci derece akrabalarının onlara karşı tutum ve davranışlarındaki olumsuzluklar yer almaktadır.

Keywords

Almanya, Türkler, Türkiye, Kaygı, Türkiye’de Yaşam

Read: 1,336

Download: 516