DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KÜLTÜR DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Eğitim-Öğretim
Number of pages: 203-215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı konservatuvar müzik ve sahne sanatları lisesi öğrencilerinin genel kültür derslerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Bu kapsamda öğrencilerin genel kültür derslerine verdikleri önem, önemin gerekçesi, derslerinin işlenişine ilişkin önerileri ve derslerinin önem sıralaması ile ilgili görüşleri araştırılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın araştırma grubunu bir üniversitenin Devlet Konservatuvarı müzik ve sahne sanatları lisesinin 9., 10., 11. ve 12 sınıflarına devam eden 27 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Sorular, ortak dersler olan Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih/ TC. İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerine yönelik olarak sorulmuştur. Toplanan veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Lise öğrencilerinin genel kültür derslerinin çoğunluğunu önemli bulduğu ve bu derslerin işlenişine ilişkin görsel anlatım, tartışma ve yorumlamaya dayalı işleniş, öğrencinin aktif katılımı gibi önerilerde bulundukları tespit edilmiştir. Derslerin önem sıralaması ise Yabancı Dil, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak görsel materyallerin kullanılması ve dersler arasında bağlantılar kurulması ile genel kültür derslerine verilen önemin artacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to identify conservatory of music and performing arts high school strudents’ opinions on general culture courses. In this context, the opinions of students related to importance they give to their general culture courses, reason of the importance, recommendations on the processing of the course, importance ranking of courses were investigated. In this research, qualitative research method is used. The research group was comprised of 27 9th, 10th, 11th and 12th grade conservatory music and performing arts high school students in a state university. The data were collected by a semi-structured interview form consisting of open-ended questions and developed by researcher through face to face interviews. Questions were asked in relation to being common courses such as Language and Expression, Turkish Language and Literature, Religious Culture and Moral Knowledge, History/ Revolution History of Turkish Republic and Foreign Language. The data were analysed by using content analysis technique. It was determined that high school students thought that the general culture courses are important, made suggestions such as visual presentation, teaching processing based discussion and interpretation, active participation of students. The importance ranking of courses was identified as, Foreign Language, History/ Revolution History of Turkish Republic, Turkish Language and Literature, Language and Expression, Religious Culture and Moral Knowledge. Based on that current research results, it is belived that the importance given to general education courses in conservatories will increase with the use of visual materials and establishing links between courses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics