DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL KÜLTÜR DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
CONSERVATORY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS ON GENERAL CULTURE COURSES

Author : Işıl TANRISEVEN -- Binnur ERGEN
Number of pages : 203-215

Abstract

Bu araştırmanın amacı konservatuvar müzik ve sahne sanatları lisesi öğrencilerinin genel kültür derslerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Bu kapsamda öğrencilerin genel kültür derslerine verdikleri önem, önemin gerekçesi, derslerinin işlenişine ilişkin önerileri ve derslerinin önem sıralaması ile ilgili görüşleri araştırılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın araştırma grubunu bir üniversitenin Devlet Konservatuvarı müzik ve sahne sanatları lisesinin 9., 10., 11. ve 12 sınıflarına devam eden 27 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Sorular, ortak dersler olan Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih/ TC. İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerine yönelik olarak sorulmuştur. Toplanan veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Lise öğrencilerinin genel kültür derslerinin çoğunluğunu önemli bulduğu ve bu derslerin işlenişine ilişkin görsel anlatım, tartışma ve yorumlamaya dayalı işleniş, öğrencinin aktif katılımı gibi önerilerde bulundukları tespit edilmiştir. Derslerin önem sıralaması ise Yabancı Dil, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak görsel materyallerin kullanılması ve dersler arasında bağlantılar kurulması ile genel kültür derslerine verilen önemin artacağı düşünülmektedir.

Keywords

Konservatuvar, Genel Kültür Dersleri, Müzik Eğitimi, Sahne Sanatları

Read: 1,180

Download: 468