SOSYAL TEORİLER VE KADIN ÜZERİNE
SOCIAL THEORIES and ON WOMEN

Author : Veda BİLİCAN GÖKKAYA
Number of pages : 337-350

Abstract

Çağdaş bir toplumun inşa edilmesinde çok önemli bir yere sahip olan kadın olgusu, araştırılması, incelenmesi ve çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorun alanıdır. İçinde yaşamış olduğu toplumun hem geçmişini hem şimdisini hem de geleceğini içinde taşıyan kadın, geçmişten günümüze gelindiğinde hala toplumsal yaşamda ezilmişliğiyle erken evlilikleriyle, yoksulluk ve yoksunluğuyla, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri vb. gibi konularla tartışılmaktadır. Weeden (1997)’ın da ifade ettiği gibi kadın çıkarlarının, erkek çıkarlarına tabi kılındığı güç ilişkisi olan ataerkil söylemlerin egemen olduğu bu sorun, geçmişten günümüze kadar getirilen, evrensel boyutlu bir sorundur. Tartışmaların sürdüğü/sürdürüldüğü bu sorun alanın da sosyal teorilerin, bakış açıları da çok önemli bir yerde durmaktadır. Toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik yapının temelinde kadının tanımı, konumu, rolleri hakkında farklı bilgiler ve argümanlar öne süren teorilerin (Fonksiyonalist Teori, Çatışma Teorisi, Fenomenoloji, Sembolik Etkileşimci Teori, Rasyonel Seçim Teorisi, Beden Teorisi, Feminist Teori ve Modernleşme Teorisi) her biri birçok kitap derinliğinde olsa da bu çalışma sadece bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada, toplumsal gerçekliklerin açıklanmasında bilimin önemli mihenk taşlarından olan sosyal teorilerin, toplumsal bir sorun olan, kadın sorununa yaklaşımları ele alınacaktır. Derleme niteliğindeki bu çalışma da belgesel gözleme başvurularak, araştırmayla ilgili makale, kitap, dergi, taranmış, daha sonraki süreçte, eldeki veriler uygun başlıklar altında toplanarak yorumlanmış ve rapor edilmiştir.

Keywords

Kadın, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Ataerki, Sosyal Teori

Read: 690

Download: 230