SOSYAL TEORİLER VE KADIN ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 337-350
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Çağdaş bir toplumun inşa edilmesinde çok önemli bir yere sahip olan kadın olgusu, araştırılması, incelenmesi ve çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorun alanıdır. İçinde yaşamış olduğu toplumun hem geçmişini hem şimdisini hem de geleceğini içinde taşıyan kadın, geçmişten günümüze gelindiğinde hala toplumsal yaşamda ezilmişliğiyle erken evlilikleriyle, yoksulluk ve yoksunluğuyla, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri vb. gibi konularla tartışılmaktadır. Weeden (1997)’ın da ifade ettiği gibi kadın çıkarlarının, erkek çıkarlarına tabi kılındığı güç ilişkisi olan ataerkil söylemlerin egemen olduğu bu sorun, geçmişten günümüze kadar getirilen, evrensel boyutlu bir sorundur. Tartışmaların sürdüğü/sürdürüldüğü bu sorun alanın da sosyal teorilerin, bakış açıları da çok önemli bir yerde durmaktadır. Toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik yapının temelinde kadının tanımı, konumu, rolleri hakkında farklı bilgiler ve argümanlar öne süren teorilerin (Fonksiyonalist Teori, Çatışma Teorisi, Fenomenoloji, Sembolik Etkileşimci Teori, Rasyonel Seçim Teorisi, Beden Teorisi, Feminist Teori ve Modernleşme Teorisi) her biri birçok kitap derinliğinde olsa da bu çalışma sadece bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada, toplumsal gerçekliklerin açıklanmasında bilimin önemli mihenk taşlarından olan sosyal teorilerin, toplumsal bir sorun olan, kadın sorununa yaklaşımları ele alınacaktır. Derleme niteliğindeki bu çalışma da belgesel gözleme başvurularak, araştırmayla ilgili makale, kitap, dergi, taranmış, daha sonraki süreçte, eldeki veriler uygun başlıklar altında toplanarak yorumlanmış ve rapor edilmiştir.

Keywords

Abstract

Concept of woman which has a very important place in the construction of a society is a field of problem that must be searched, studied and worked out. Women who carry both the past, present and the future of the society they are living inhave still been the matter of discussion with their feeling lowly, early marriages, poorness and deprivations and social inequalities. As Weeden (1997) stated, this problem in which the power relation where profits of women are subjected to those of men that is to say patriarchal discourse dominates is a problem of universal dimension taken from past up to present. Perspective of the social theories also take an important placein this field of problem where the discussions continue / are continued. Each of the theories (Functionalist Theory, Conflict Theory, Phenomenology, Symbolic Interactionist Theory, Rational Choice Theory, Body Theory, Feminist Theory andModernization Theory) which asserts different information and arguments on the definition position and role of women in the socio-cultural and economic structure in the society is in depth of a book, this study only has the characteristics ofbeing an introduction. In this study, the effects of social theories which are among the cornerstones of science for the explanation of social realities on woman problem which is a social problem will be discussed. In this study which has the characteristics of a compilation, articles, books and magazines related to the study were scanned appealing to documentary observation and in the following process the valid data have been collected under the suitable titles and interpreted and reported.

Keywords