KISA FİLM ÖZETLEMEDE CİNSİYETE BAĞLI DİL KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Dilbilim
Number of pages: 315-330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, toplumdilbilimin kuram ve kavramlarından yola çıkılarak kadın ve erkeklerin yazılı dil kullanımları arasındaki farklılıklar ele alınmış ve bir bütünce (corpus) dahilinde incelenmiştir. Bu farklılıklar ele alınırken bakış açısını, dilsel değişkelerin birini ötekinden daha eksik olarak görmeyen, her topluluk dilinin (sociolect) kendine özgü ve bağımsız bir dizge olduğunu savlayan Ayrıklık Kuramı (Difference Theory) oluşturmuştur. Topluluk dilinde cinsiyet ile ilgili dil biçemlerine (gender related conversational styles) cinsiyet dili (genderlect) denir. Bu çalışmanın cinsiyet diline ilişkin bütüncesi, kısa bir filmin ardından üniversite öğrencilerine yazdırılan özetleyici metinlerden oluşmuştur. Bütünce çözümlemesi sonucunda kadınların erkeklere oranla daha fazla tümce kurdukları görülmüştür. Buna karşın, erkekler, nitelikli tümce kurmada kadınlarınki kadar yetkin olmasa da karmaşık tümce (complex sentence) oluşturma noktasında kadınları sayısal olarak geçmişlerdir. Kadın ve erkek diline ilişkin yapılan önceki çalışmalarda, kadınların; iletişime, empatiye, toplum tarafından doğru anlaşılmaya daha fazla önem verdiği çeşitli verilerle ortaya konmuştur. Bu çalışmanın bütüncesinde kadınların, bu özelliklerine uygun olarak onaylatma ifadelerini, eksiltili tümceleri daha fazla kullandığı gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak kadın dilinde; günlük dil kullanımının ve niteleyicilerin daha fazla yer alması, dilbilgisel hataların daha az bulunması gibi beklendik bulgular da elde edilmiştir. Ancak, bu bulguların yanı sıra, erkek dilinde görülen soyut sözcük oranının yüksekliği, önceki çalışmalardan farklı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Özetle, bu çalışmada, kadın ve erkek diline ilişkin daha önceki çalışmalarla örtüşen veya çelişen bulgulara rastlanmış; ardından, bu bulgularla ilgili açıklayıcı çözümlemeler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, considering the theories and concepts of sociolinguistics ,female’s and male’s usage of written language differences were negotiated and examined in a corpus.When these differences are being considered, Difference Theory forms the point of view that doesn’t see linguistic variations lacking from one another and defends that every sociolect has its specific and free system.In sociolect, gender related conversational styles are called as genderlect. This study’s corpus related with the genderlect consists of summative texts which are written by university students after a short film. After the analysis of corpus it was seen that females made more sentences compared to males. On the other hand although males aren’t as proficient as the females while making sentences of good quality they surpassed females numerically in the point of making complex sentence. In the previous studies related with the females and males language it was put forward by different statistics that females paid more importance to communication, empathy and being understood correctly. In all this study it was observed that females used elliptic sentences and approval expressions in accordance with these qualities more than males do. In addition to these expected findings like the usage of everyday language and qualifiers taking more place in female language and their making less grammatical mistakes were also observed.But besides these findings, the high rate of abstract word usage in male language brought out a different result from previous ones. In short, in this study findings that match or contradict with previous studies to do with male and female language were seen and afterwards explonatory analyses were done related with these findings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics