YETİŞKİNLERİN COĞRAFYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ “ADIYAMAN ÖRNEĞİ”
DETERMINATION OF ADULTS' GEOGRAPHIC LITERACY LEVELS “THE ADIYAMAN CASE”

Author : Hüseyin EROL
Number of pages : 383-406

Abstract

Bu araştırmada yetişkinlerin coğrafya okuryazarlık düzeylerinin farklı değişkenlerle olan ilişkisi ortaya konulmuştur. Araştırmanın çalışma evreni, Adıyaman ilinde bulunan yetişkinlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Adıyaman ilinde seçilen 337 yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Coğrafya Okuryazarlık Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yetişkinlerin coğrafya okuryazarlık düzeylerinin yeterli düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. Yetişkinlerin coğrafya okuryazarlık düzeylerinin, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Yetişkinlerden yaşı küçük olanların coğrafya okuryazarlık düzeylerinin yaşı büyük olanlardan daha iyi bir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yetişkinlerden eğitim düzeyleri yüksek olanların coğrafya okuryazarlık düzeylerinin eğitim düzeyi düşük olanlardan daha iyi seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Yetişkinlerden mesleği memur olanların coğrafya okuryazarlık düzeyinin diğer meslek gruplarından (ev hanımı, işçi, işsiz, serbest meslek) daha iyi bir düzeyde olduğu belirlenmiştir. En düşük ortalamaya ev hanımlarının sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Yetişkinlerden 3-4 ülkeyi ziyaret edenlerin coğrafya okuryazarlık seviyesinin daha az sayıda ülkeyi ziyaret etmiş olan yetişkinlerden daha iyi bir seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan yetişkinlerin 3/2’sinin yaşadığı ülkenin dışına hiç çıkmadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulguların daha önce yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmuştur.

Keywords

Yetişkin, Coğrafya, Okuryazarlık, Coğrafya Okuryazarlığı

Read: 641

Download: 218