YETİŞKİNLERİN COĞRAFYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ “ADIYAMAN ÖRNEĞİ”

Author:

Number of pages: 383-406
Year-Number: 2015- 38

Abstract

Bu araştırmada yetişkinlerin coğrafya okuryazarlık düzeylerinin farklı değişkenlerle olan ilişkisi ortaya konulmuştur. Araştırmanın çalışma evreni, Adıyaman ilinde bulunan yetişkinlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Adıyaman ilinde seçilen 337 yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Coğrafya Okuryazarlık Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yetişkinlerin coğrafya okuryazarlık düzeylerinin yeterli düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. Yetişkinlerin coğrafya okuryazarlık düzeylerinin, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Yetişkinlerden yaşı küçük olanların coğrafya okuryazarlık düzeylerinin yaşı büyük olanlardan daha iyi bir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yetişkinlerden eğitim düzeyleri yüksek olanların coğrafya okuryazarlık düzeylerinin eğitim düzeyi düşük olanlardan daha iyi seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Yetişkinlerden mesleği memur olanların coğrafya okuryazarlık düzeyinin diğer meslek gruplarından (ev hanımı, işçi, işsiz, serbest meslek) daha iyi bir düzeyde olduğu belirlenmiştir. En düşük ortalamaya ev hanımlarının sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Yetişkinlerden 3-4 ülkeyi ziyaret edenlerin coğrafya okuryazarlık seviyesinin daha az sayıda ülkeyi ziyaret etmiş olan yetişkinlerden daha iyi bir seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan yetişkinlerin 3/2’sinin yaşadığı ülkenin dışına hiç çıkmadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulguların daha önce yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

In this research, relationship between adults’ geographic literacy levels and different variables is revealed. Population of the research consists of adults in Adıyaman. Research sample consists of 337 adults selected by the researcher in Adıyaman. Descriptive survey model was used in the research. "Geographic Literacy Test" developed by the researcher was used in order to gather data. At the end of the research, it is found out that geographic literacy levels of the adults are not satisfying. It is determined that geographic literacy levels of the adults do not vary significantly in terms of gender. The age of the young age of geography literacy levels of adults have been found to be at a better level than the older ones. Education levels of geography literacy levels of adults with high education levels appeared to be in a better level than the lower. The adults working as officers are determined to have a higher geography literacy levels than other occupational groups (housewives, workers, unemployed) The housewives are determined to have the lowest geography literacy level. It is also determined that the geography literacy levels of the adults, who have been to 5-6 different before are higher than the ones who have been to less or no countries. It is determined that 2/3 of the adults have never been to abroad before. The similarities and differences of the findings obtained from the research from the previous national and international researches have been revealed.

Keywords