JİGSAW TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISI VE BİLGİLERİNİN KALICILIĞINA ETKİSİ
THE EFFECT OF JIGSAW TECHNIQUE ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PERMANENCE OF KNOWLEDGE

Author : Ezgi Güven YILDIRIM -- Abdullah KILINÇ
Number of pages : 421-431

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi asitler ve bazlar konusunda, Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisini incelemektir. Bu çalışmada deney ve kontrol gruplarının yer aldığı ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim- öğretim yılı güz döneminde Ankara ili, Tevfik Ünsal İlkokulu'nda öğrenim gören toplam 55, 8. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Katılımcıların seçiminde araştırmanın amacına hizmet edeceği düşünülen ve araştırmacılar tarafından kolay ulaşılabilir olan bireylerin seçilmesine olanak veren amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Uygulamalar deney grubunda Jigsaw tekniği ile kontrol grubunda ise düz anlatım ve soru cevap tekniği ile 4 hafta süresince gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, her iki grup için ön test, son test ve kalıcılık testi olmak üzere Asitler ve Bazlar Akademik Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Microsoft Excel 2007 elektronik tablo programı ve SPSS 15 istatistik analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Nicel verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin araştırılmasında betimsel istatistik tekniklerinden (mod, medyan, aritmetik ortalama, standart sapma) yararlanılmıştır. Test ve ölçek puanlarına ait merkezi eğilim (ortalama, mod ve medyan) ve merkezi dağılım (standart sapma, çarpıklık ve basıklık) değerleri rapor edilmiştir. Ayrıca bağımsız gruplar t-testinden faydalanılmış ve anlamlılık düzeyi .05 kabul edilmiştir. Analizler sonucunda deney ve kontrol gruplarının ön test başarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Sonuçlar Jigsaw tekniğinin, öğrencilerin akademik başarısı ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırdığını ortaya koymuştur.

Keywords

Jigsaw Tekniği, Asit, Baz, Başarı, Kalıcılık

Read: 836

Download: 244