JİGSAW TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISI VE BİLGİLERİNİN KALICILIĞINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 421-431
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi asitler ve bazlar konusunda, Jigsaw tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisini incelemektir. Bu çalışmada deney ve kontrol gruplarının yer aldığı ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim- öğretim yılı güz döneminde Ankara ili, Tevfik Ünsal İlkokulu'nda öğrenim gören toplam 55, 8. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Katılımcıların seçiminde araştırmanın amacına hizmet edeceği düşünülen ve araştırmacılar tarafından kolay ulaşılabilir olan bireylerin seçilmesine olanak veren amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Uygulamalar deney grubunda Jigsaw tekniği ile kontrol grubunda ise düz anlatım ve soru cevap tekniği ile 4 hafta süresince gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, her iki grup için ön test, son test ve kalıcılık testi olmak üzere Asitler ve Bazlar Akademik Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Microsoft Excel 2007 elektronik tablo programı ve SPSS 15 istatistik analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Nicel verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin araştırılmasında betimsel istatistik tekniklerinden (mod, medyan, aritmetik ortalama, standart sapma) yararlanılmıştır. Test ve ölçek puanlarına ait merkezi eğilim (ortalama, mod ve medyan) ve merkezi dağılım (standart sapma, çarpıklık ve basıklık) değerleri rapor edilmiştir. Ayrıca bağımsız gruplar t-testinden faydalanılmış ve anlamlılık düzeyi .05 kabul edilmiştir. Analizler sonucunda deney ve kontrol gruplarının ön test başarı puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Sonuçlar Jigsaw tekniğinin, öğrencilerin akademik başarısı ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırdığını ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to investigate the effect of Jigsaw technique on student’s academic achievement and permanence of knowledge on the acid-base concept in 8th class, Science and Technology lecture. In this study, pre test–post test control group semi experimental design containing experimental and control groups was used. The working group of the research consists of total 55, 8th class students studying at the Tevfik Unsal Primary School in Ankara in 2013-2014 academic years in fall semester. Applications were achieved by Jigsaw technique on experimental group and literal teaching and question and answer techniques on control group during the 4 weeks. In the research, Acids and Bases Academic Achievement Test being pre-test, post-test and permanence test for both groups were used as data collection tools. The achieved data from research were analyzed by the Microsoft Excel 2007 spreadsheet program and SPSS 15 statistical analysis. Investigate whether there is a normal distribution of quantitative data, descriptive statistical techniques were used. Central tendency and central distribution belong to scale scores has been reported. In addition independent samples t-test was benefitted in the analysis of data and significance level was admitted as .05. As a result of the analysis, there is no significant difference between pre-test mean scores of experimental and control groups regarding the achievement test. Results indicate that Jigsaw technique increases the student's both academic achievement and permanence of knowledge on the acid-base concept.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics