ÖMÜR KOÇ MİNYATÜRLERİNDE OSMANLI MİNYATÜR SANATI GELENEĞİNİN İZLERİ VE YENİLİK ARAYIŞLARI

Author :  

Year-Number: 2015- 37
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 291-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz Türk minyatür sanatı üslup özellikleri açısından Osmanlı minyatür sanatına öykünmektedir. Bu yaklaşım, geleneksel Türk sanatlarının yozlaşmadan ve bir varlık iddiasında bulunarak gelecek nesillere aktarılması açısından önemlidir. Bu nedenle, günümüz geleneksel Türk sanatı ortamında güncel biçim, Osmanlı minyatür sanatı biçim özelliklerini yansıttığı ölçüde başarılı sayılmaktadır. Konu her ne kadar titizlikle ele alınıp belirli ilkeler doğrultusunda şekillendirilmeye çalışılsa da iddia edilen kıstasın güncel biçimi bütünüyle yönlendirdiği söylenemez. Çünkü atölye içi ve atölye dışı çağdaş talepler de biçimin şekillenmesinde önemli birer etkendir. Minyatür sanatında yeni uygulamaların gerçekleştirilmesi için gerekli tasarım bilgisi, konu seçimi, piyasa koşulları, sanatsever ve koleksiyoncuların talepleri, modern batı sanatının soyut ve realist biçim özellikleri ile geleneksel sanatçıyı yönlendirme çabası, vb. bu etkenler arasında önemlileridir. Çağdaş taleplerin yönlendirdiği ortamda, geleneksel yapıyı koruyarak ilkeleri gözetilmiş nitelikli eser üreten sanatçı sayısı oldukça azdır. Bu bağlamda dikkat çeken günümüz sanatçılardan birisi Ömür Koç’tur. Sanatçının eserleri, gelecek zamanlarda bu dönemi temsil noktasında ihtiyaç duyulacak niteliktedir. Bu makalede tasarım bilgisi, konu özgülüğü ve genel üslup özellikleri açısından dikkat çeken Ömür Koç minyatürlerinde Osmanlı minyatür sanatı geleneğinin etkileri ve yenilik arayışlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Modern day Turkish miniature art imitate Ottoman miniature in terms of style properties. This approach is important in the sense that traditional Turkish arts don’t degenerate and are handed down the next generations by asserting a claim as being an entity. Therefore, the current style in modern day traditional Turkish art is considered as successful to the extent that how much it reflects Ottoman miniature art’s style properties. As much as the issue is tried to be discussed studiously and be formed in accordance with specific principles, it is not possible to say that the alleged criterias directs over the current format totally. Because, the intra atelier and out of atelier modern arguments are also important factors in shaping the form. The necessary design knowledge to realise the new applications in miniature art, issue selection, market conditions, art-lover and collector’s demands, abstract and realist form specialities of modern West art, the guidance effort for the traditional artist etc… are crucial among these factors. The number of the artist who produces qualified work of art whose principles are protected in the environment of modern arguments. In this context, one of the prominent modern day artists is Ömür Koç. The artist’s works of art will be needed in representation of this term in the future. It is aimed in this essay that the effects of Ottoman miniature art and the novelty seeking are examined on Ömür Koç’s miniatures which attract attention in the sense of design knowledge, the originality of the topic and general genre features.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics